กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวปรียาภรณ์ คงแก้ว
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2562ครุศาตรมหาบัณฑิตค.ม.3D Animation/Digital Effectsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2558ครุศาสตร์บัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล