กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุภกิจ วิริยะกิจ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2557การศึกษามหาบัณฑิตการศึกษามหาบัณฑิตสุขศึกษาและพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาตรี2552วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2พลศึกษา3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000424 การพัฒนาชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคำนวณร่วมกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ผู้ร่วมวิจัย
R000000403 การพัฒนาชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคำนวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ผู้ร่วมวิจัย
R000000231 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย      
โครงการบทบาทของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทางพลศึกษา      
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน       
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย กิจกรรม “พัฒนาทักาะการจัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย”       
โครงการปรับตัว เปลี่ยนใจ คลายโรค ผู้สูงอายุ ชุมชนเขาโกรกพม่า       
โครงการผู้อายุสดใจกายใจแข็งแรง ปีที่ 2      
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ^การจัดการเรียนรู้พลศึกษาในสถานศึกษาภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (NEW Normal)      
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 อ่านอย่างไรให้ได้สาระ ความรู้ คิดเป็น บันทึกได้      
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชมรมผู้สูงอายุปีที่ 2      
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและจิตใจผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว      
โครงการส่งเสริมการอ่าน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ อ่านเป็น คิดเป็น บันทึกเป็น       
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน      
ค่ายส่งเสริมความรู้ปลูกจิตสำนึก คนรุ่นใหม่ ห่างไกล คอรัปชั่น รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย      
โครงการสปาอารมณ์ดี หลักสูตรที่ 2 "ลีลาศบำบัด"      
ด้านกิจกรรมเกมและกีฬา      
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย(กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านไทย)      
การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 42 " ราชพฤกษ์เกมส์"      
การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศจังหวัดนครสวรรค์   trainreport_001054_4.pdf    
เกมและกิจกรรมนันทนาการ      
การคลายความเครียดในการดำเนินชีวิต      
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ