กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสุพัฒนา หอมบุปผา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/04/256401/04/2568รองคณบดี ลาออก
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2556ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิจัย วัดผลและสถิติศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาโท2548การศึกษามหาบัณฑิต Educational MeasurementมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2546ครุศาสตรบัณฑิต EducationสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล