กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสุพัฒนา หอมบุปผา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2556ปร.ด.(วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาโท2548การศึกษามหาบัณฑิต Educational MeasurementมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2546ครุศาสตรบัณฑิต Educationไม่ระบุThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล