กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางพรรณี เหมะสถล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นคณะครุศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท  ค.ม. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)หลักสูตรและการสอนสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ปริญญาโท2547ครุศาสตรมหาบัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิต 3D Animation/Digital Effectsมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ปริญญาตรี2527การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การจัดการศึกษาไทยยุค 4.0