กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางศิราณี จตุรทิศ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการศึกษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  ศศ.บ. (การบัญชี)บัญชีสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
Digital disruption กับงานบริการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา      
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO      
การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ)      
การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อการใช้งานซอฟแวร์สำหรับการปฏิบัติงาน      
การพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม