กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวธิติยา หงษ์เวียงจันทร์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)ครุศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO      
การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS      
การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการใช้งานซอฟท์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน 1. การใช้งาน G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร - การใช้งาน Gmail Google Calendar 2. การใช้ Clound Storage แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ - Google drive และ One Drive 3. การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Form - การประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย Google Sheets - การส่งออกข้อมูล Google Form (Export) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน 4. การใช้งาน Google Sheet - วิธีการพิมพ์หรือใช้สูตรคำนวณ - จัดการฟังก์ชั่นการอ้างอิงข้อมูล และดึงข้อมูลจากตารางด้วย VLOOKUP - การใช้ฟังก์ชั่น SUMIF เพื่อหาผลรวมตามเงื่อนไข - การใช้ฟังก์ชั่น SUBTOTAL 5. การใช้งาน Google Doc และ Google Slide 6. การสร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ ด้วย Google sites - การปรับแต่ง ธีม สี และการเพิ่มเมนูเว็บไซต์ - การจัดการหน้าเพจ - การเพิ่มลิงก์ และหน้าเพจ - การสร้างงานนำเสนอ และสเปรดชีด - การสร้างแผนที่ และการตั้งค่าการแสดงผลแผนที่ - การสร้างปฏิทิน - การสร้างข้อสอบ และแบบสอบถามในหน้าเว็บไซต์    
การพัฒนาพลังจิตเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน (พัฒนาจิต พัฒนางาน)      
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย      
การใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยและบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน      
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6   trainreport_000744_2.pdf 1. ได้วิธีและเทคนิคการทำวิจัย 2. ได้แนวคิดในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยR2R  
การพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม