กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
08/04/255501/06/2556ตำแหน่งอื่น ๆคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครบวาระ
23/03/255616/02/2558ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นกองพัฒนานักศึกษาครบวาระ
27/01/256610/03/2566คณบดี ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2559วท.ด.(วัสดุศาสตร์) 3D Animation/Digital Effectsมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาโท2553ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)การจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครThailand
ปริญญาตรี2532วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส์) 3D Animation/Digital EffectsวิทยาลัยครูพระนครThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล