กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายปิยลาภ มานะกิจ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2550วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ(ระบบการผลิตและอัตโนมัติ) 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2546วศ.บ.วิศวกรรมเคมีวศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)วิศวกรรมเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล