กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2549บริหารธุรกิจบัณฑิตบธ. บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)Business Information Technologyมหาวิทยาลัยแม่โจ้Thailand
ปริญญาโท2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศInformation Systems ManagementมหาวิทยาลัยรังสิตThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมการใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ      
การสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things "      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things "      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things "      
การพัฒนางานวิจัยด้าน Augmented Reality สู่ผลงานทางวิชาการ      
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Kahoot&Plickers      
VR App Development for Education and Learning      
การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร"      
การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
การใช้ Google App for Educationเรื่องรหัสการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถเข้าได้ ในช่วงการอบรมตอนแรก เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้องได้แนะนำการใช้งานเกี่ยวกับ G Suite โดยเน้นไปใช้ในการสอน สอนเทคนิคการใช้งาน Autosurvey เพื่อมช้ในการจัดเก็บแบบสอบถาม และการใช้งาน Plickers ในการประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมการวัดและประเมิน ผู้เข้าอบรม สร้างสร้างเอกสาร โดยใช้ G Suite Google Doc,Google Sheet, Google Form และGoogle Classroom  
อบรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล e-Book e-Magazine1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพต่ำ มีผลต่อการจัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และสามารถออกแบบชิ้นงานได้ตามหลักการออกแบบ ทั้งในรูปแบบ ออนไลน์ และออฟไลน์  
การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน (Google App for Education in Classroom) เป็นการอบรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบเปิด ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนในยุคใหม่ การใช้งาน Google Drive Calendar Groups Google Doc Sheet Slide การสร้างฟอร์มด้วย Google Form และการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ได้รับความรู้ เอามาต่อยอดประยุกต์ใช้ในการทำงานและการฝึกอบรม 31/08/2560
การใช้งาน NSRU-MIS ระบบบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบบริหารงานบุคลากรในส่วนที่สามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลของตนเอง สามารถจัดการข้อมูลการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และ การจัดการข้อมูล รายงานดูงาน/ฝึกอบรมได้    
การสร้าง Infographic สำหรับระบบสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้หลักการออกแบบ Infographic หลักการออกแบบ Layout การใช้ทฤกษฎีสี และการฝึกปฏิบัติในการจัดทำ Infographice ด้วยเครื่องมือออนไลน์ ที่สามารถสร้างผลงาน ในรูปแบบภาพและวีดีโอ    
การใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ทดลองการใช้งาน e-Meeting Nakhon Sawan Rajabhat University เข้าใจวิธีการใช้งานในส่วนของการเป็นเลขาการประชุม และความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting ภายในหน่วยงาน 1. ระบบ e-Meeting สามารถใช้งานประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกแพลตฟอร์ม 2. ช่วยลดปริมาณากระดาษในการจัดทำเอกสารการประชุมได้มาก  
การสร้างสื่อการเรียนการสอน Augmented Reality ด้วย Aurasmaความเร็วในการเชื่อมต่อ ฮินเตอร์เน็ต บนสมาร์ทโฟน ของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการ สร้างสื่อการสอน โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ด้วย Application Ausrama ในการนำเข้าข้อมูล ด้วย ภาพ วีดีโอ และศื่อสามมิติ 1. เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 2. เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น 31/08/2560
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงการสร้างบทเรียน ในรูปแบบทดลองใช้จะ มีอายุ ได้แค่ 1 เดือนถ่ายทอดความรู้ในการ สร้างสื่อการสอน โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ด้วย Application Zappar ในการนำเข้าข้อมูล ด้วย ภาพ วีดีโอ ในรูปแบบของ Widget และ Designer 1. เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 2. เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น 31/08/2560
หลักสูตร สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Realiy ด้วยโปรแกรม Zapparการสร้างบทเรียน ในรูปแบบทดลองใช้จะ มีอายุ ได้แค่ 1 เดือนถ่ายทอดความรู้ในการ สร้างสื่อการสอน โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ด้วย Application Zappar ในการนำเข้าข้อมูล ด้วย ภาพ วีดีโอ ในรูปแบบของ Widget และ Designer 1. เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 2. เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น 31/08/2560
การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ถ่ายทอดความรู้การใช้งาน Adobe Captivate เริ่มต้นสร้างโปรเจ็ค การจัดการสไลด์ในโปรเจ็ค การแทรกวัตถุชนิดต่างๆ การจัดการกับวัตถุในสไลด์ การบันทึกเสียงและการแทรกเสียง ตัวแปรและแอคชั่น การสร้างแบบทดสอบ (Quiz) การแก้ไขตกแต่งโปรเจ็ค การส่งออกและแก้ไขโปรเจ็ค ตัวอย่างชิ้นงาน (Workshop) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ได้  
อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ทราบแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน การป้องกัน รักษาโรคและการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เข้าใจว่ามีความเสี่ยงน้อยต่อร่างกายของอาสาสมัครในการวิจัยนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุมได้ ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในคนโดยเฉพาะ ได้รับการรับรองผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อไปใช้ต่อยอดในการจัดทำวิจัย R2R (Routine to Research)  
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจด้านงานวิจัย (ระบบ NSRU MIS) การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจด้านงานวิจัย เป็นการเพิ่มข้อมูลงานวิจัยของตัวเราเอง ได้นำไปใช้งานจริง ในการกรอกข้อมูลการวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัย R2R  
การสร้างสื่อ Augmented Reality (3D Model) ด้วย Application "Augment" Augmented Reality (AR) คือ เทคโนโลยีที่ช่วยเติมแต่งโลกความจริงด้วยข้อมูลดิจิตอล และ สื่อ เช่น โมเดล 3 มิติ และวีดิโอ หรือแม้แต่ภาพถ่าย หรือเสียง และซ้อนทับภาพเหล่านี้ทันทีผ่านกล้อง ของสมาร์ทโฟน แท็ปแล็ต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่ง สามารถแบ่งออกเป็นการใช้งาน 3 กลุ่มหลักๆ คือ Augmented Reality 3D Viewers เป็นการมอง ภาพ 3 มิติบนสิ่งแวดล้อมจริงด้วยการใช้ trackers, Augmented Reality Browsers เป็นการให้ข้อมูล ผ่านกล้องมือถือ เช่น คุณสามารถมองผ่านกล้องมือถือไปยังสิ่งปลูกสร้างเพื่ออ่านข้อมูลที่เป็น ประวัติศาสตร์หรือข้อมูลที่มีประโยชน์จากสถานที่นั้นๆ และ Augmented Reality Games เป็นการ สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ของการเล่นเกม เหมือนกับการเล่นเกมล่าซอมบี้ที่อยู่ในห้องนอนของคุณ เอง Augmented Reality สามารถใช้ผ่านจอหรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อทุกชนิด บนสมาร์ท โฟนหรือแท็บเล็ต Augmented Reality ให้ความรู้สึกเสมือนหน้าต่างวิเศษ มีแอพพลิเคชั่น AR จานวน มากที่สามารถใช้ได้บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ IOS และ Android  
การใช้งาน Google Application เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำนำ Google Apps for Education หรือ GoogleApp สำหรับการศึกษา ซึ่งเป็นชุดฟรีอีเมล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมลล์ (Gmail) เอกสาร(Docs) กลุ่ม (Groups) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเป็นการทำงานบน Cloud Computingโดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูลภายในคณะหรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้งาน Google Applicationในการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน 2.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน 31/08/2560
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Speexx (Mobile) ถ่ายทอดความรู้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx ข้อมูลทั่วไป CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน ระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สำหรับสถานการณ์สำคัญในการทำงาน เนื้อหามีการแบ่งตาม ฟังก์ชั่นการทำงานและระดับการเรียนรู้ ตัวอย่างเนื้อหาแบบฝึกหัด  
การพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR) เพิ่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำเอาระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้ผู้ใช้และเป็นนวัตกรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน 31/08/2560
การใช้งาน Microsoft office365 เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการจัดซื้อโปรแกรมลิขลิทธิ์จากทางบริษัท Microsoft และได้รับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ Office365 ซึ่งเป็นการใข้งานโปรแกรม Microsoft Office ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเป็นการทำงานบน Cloud Computing โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูลภายในคณะ หรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการอีเมล์และตารางเวลา , การพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่าน Lync ในรูปแบบ IM และVideo Conference รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล บน Cloud Computing 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชัน Office และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ต (บริการ Cloud) 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน  
การผลิตสื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality :AR) สร้างสื่อการสอน โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ด้วย Application Zappar ในการนำเข้าข้อมูล ด้วย ภาพ วีดีโอ ในรูปแบบของ Widget และ Designer ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การผลิตสื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality :AR) เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการจัดฝึกอบรมได้  
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน “แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  1. ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนโครงภายในหน่วยงาน เพิ่มมากขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงของหน่วยงานว่ามีด้านใดบ้าง และควรดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ    
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560” 1. ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนโครงภายในหน่วยงาน เพิ่มมากขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงของหน่วยงานว่ามีด้านใดบ้าง และควรดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 1. มีความรู้ความเข้าเกี่ยวใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการภายในหน่วยงาน โดยมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจน 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงของหน่วยงานและ ร่วมกันดำเนินการเพื่อลด/ควยคุม ความเสี่ยงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่อไป 31/08/2560
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัย R2R คือการทำงานวิจัยจากงานประจำ หรืองานประจ าจนเป็นงานวิจัย โดยมุ่นเน้นที่จะน าการวิจัยไปพัฒนาการทำงานประจำของตนให้ดีขึ้นเป็นลำดับ แรก ไม่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการพิจารณาการนำเสนองานวิจัย R2R เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงส่วนขยายบนสมาร์ทโฟนกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 (Mahidol Libraries Annual Conference 2016) เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัล • ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสําหรับมหาชน (Massive Open Online Courses: MOOC) คือ รูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการฟรี • ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) คือ เป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว เพื่อเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงการเสรษฐกิจ การปฎิรูปการณ์วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไ ภายใต้แนวคิด ประชารัฐ ที่ชี้นำทิศทางของการพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และกำหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด ให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ trainreport_000502_98.pdf จากการที่ได้เข้าร่วมจากประชุมวิชาการ ในครั้งนี้ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วยธรรมาภิบาลบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นธรรม และทันการณ์ การบริหารจัดการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ และความท้าทายอื่นๆ อีกมากมายที่คนในสังคมทุกคนต้องดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ภายใต้แผน “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ควรจะมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสําหรับมหาชน (Massive Open Online Courses: MOOC)เพื่อเป็นต้นแบบ ให้กับการอาจารย์และบุคลากรในการจัดทำสื่อ เพื่อสนับสนุนแนวคิดการสร้างช่องทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้อิสระเสรี เพื่อรองรับการศึกษาแบบดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (Nationnal Research Management System:NRMS)      
การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งาน      
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ infographic      
ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัตน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21      
การออกแบบสติ๊กเกอร์ Line      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33      
อบรมการใช้งาน SketchUp เบื้องต้น      
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ      
โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด      
ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ      
Microsoft Office Specialist (MOS) Office PowerPoint 2013      
Microsoft Office Specialist (MOS) Office Word 2013      
Microsoft Office Specialist (MOS) Office Excel 2013      
เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS)      
สัมมนา Innovative ICT-Building Better Connected Education      
การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัย      
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไม่มีการจัดทำคลังทรัพยากรการศึกษาแบบ เปิด (OER: Open Educational Resources) เพื่อสนับสนุน ครู อาจารย์ นักเรียนทุกระดับชั้น และบุคคลทั่วไปการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสําหรับมหาชน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาได้อย่างเสรีต่อไป และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่มีการจัดทำศื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสําหรับมหาชน (Massive Open Online Courses: MOOC)• ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสําหรับมหาชน (Massive Open Online Courses: MOOC) คือ รูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการฟรี • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources) คือ รวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด (Open Courseware) เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ที่มีวัตถุประสงค์ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน trainreport_000502_82.pdf จากการที่ได้เข้าร่วมจากการสัมมนาวิชาการ ในครั้งนี้ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอนและสัญญาอนุญาตที่ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนแบบเปิดอย่างถูกต้อง ได้รับแนวคิดและแนวปฏิบัติในการร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ทั้งที่เป็นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ การอาชีพ และการดําเนินชีวิต ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ควรจะมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสําหรับมหาชน (Massive Open Online Courses: MOOC)เพื่อเป็นต้นแบบ ให้กับการอาจารย์และบุคลากรในการจัดทำสื่อ เพื่อสนับสนุนแนวคิดการสร้างช่องทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้อิสระเสรี แนวคิดของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และของสำคัญเนื้อหาในสื่อและบทเรียน จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน และสัญญาอนุญาตแบบ ครีเอทิฟคอมมอนส์ 
หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไม่มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาพิการ ในการเรียนการสอน เพื่อให้ได้รับความรู้และการบริการการศึกษาถึงถิ่นที่อยู่ ด้วยสื่อการศึกษาและ เทคโนโลยีต่างๆ• อักษรเบรลล์ ระบบการเรียนหนังสือสําหรับคนตาบอดซึ่งใช?การรวมกลุ่มของจุดนูนลงบนกระดาษอ่านโดยการสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือระบบการอ่านเขียนหนังสือสําหรับคนตาบอดให้เหมาะแก่การสัมผัสด้วยปลายนิ้วโดยให้มีจุดหกจุดเรียงกัน เป็นสองแถวทางตั้งแถวซายเรียงจากบนมาล?างเรียก จุด 1 2 3 และแถวขวาจากบนมา ล่าง เรียก จุด 4 5 6 แล้วนําจุดต่างๆ นี้มาจัดกลุ่มกันเป็นรหัส • โปรแกรมที่ช่วยในการสร้างอักษรเบรลล์ คือ DBT11.1, QuickTac 4.0 และ tbtw1.9 TBT • โปรแกรมที่ช่วยในการในงานคอมพิวเตอร์และมีเสียงในการสนับสนุน คือ ZoomText 9.1,jaws13.0, ตาทิพย์ และ NVDA • โปรแกรมที่ช่วยในการแปลงไฟล์ คือ ABBYY FineReader 11 trainreport_000502_75.pdf จากการที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ฝึกทักษะ และได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทคนพิการทางการเห็น และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ร่วมถึงหลักการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม มาสนับสนุนนักศึกษา ในด้านการมองเห็นการสัมผัส การได้ยิน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการเห็น ได้ศึกษาได้เท่าเทียมกับคนปกติ และสร้างเครือข่ายกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาพิการด้วยตัวอย่างเช่นการอำนวยความสะดวกใน การเข้ารับการอบรมและการสอบโดยได้จัดให้มีทางลาดและ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการในอาคารที่ใช้ฝึกอบรมจัดให้มีห้องสอบพิเศษในชั้น ล่างของอาคารในสนามสอบ21/09/2558
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Word และ Microsoft Excel      
การเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อน IPv6 สำหรับ e-Gov• ด้านนโยบายและแผน ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนทางด้านนโยบายและแผนการใช้งาน IPv6 ตั้งแต่ระดับสูงลงมาถึงระดับปฏิบัติการ รวมทั้งขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ขาดแรงจูงใจและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ • ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้งาน IPv6 ส่วนใหญ่จะมีความพร้อมในระดับเครือข่ายแกนหลักที่อุปกรณ์สามารถรองรับ IPv6 แต่เครือข่ายการเข้าถึง (Access Network) ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากอุปกรณ์เครือข่ายปลายทาง เช่น Access Switch/Router ยังไม่รองรับการใช้งาน IPv6 • ด้านบุคลากร บุคลากร IT ที่มีอยู่มีจำนวนไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนระบบที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 โดยที่บางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้ IPv6 • ด้านบริการสารสนเทศ ระบบบริการสารสนเทศภายในองค์กร ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาสำหรับใช้งานมาต่อเนื่องเป็นเวลานาน และยังต้องพึ่งพาระบบที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบ หรือปรับเปลี่ยนให้สามารถรองรับกับการใช้งาน IPv6 ซึ่งการปรับเปลี่ยนระบบบริการสารสนเทศให้รองรับ IPv6 จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีควาการออกแบบการพัฒนา มี 5 องค์ประกอบหลัก 1. Login Server 2. Paralet Firewall 3. Session Manager 4.Traffice Logger 5. Quota Manager ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ การยืนยันตัวตนบุคคลทำได้ลำบาก เพราะจะต้องเก็บข้อมูล ทั้ง IPV4 1 ครั้ง และเก็บข้อมูล IPV6 1 ครั้งในกำรจัดซื้อจัดหำหรือจัดจ้ำงบริกำร (TOR) ควรแบ่งซอฟต์แวร์เป็น 2 ประเภทได้แก่ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติกำร (Operating systems) และ โปรแกรมประยุกต์ (Applications) โดยข้อเสนอแนะฯนี้ได้ก ำหนดคุณลักษณะหลักด้ำน IPv6 ซึ่งซอฟต์แวร์ ต้องรองรับและคุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งผู้ก ำหนดคุณลักษณะสำมำรถเลือกก ำหนดเพิ่มเติมได้หำกต้องกำร ควำมสำมำรถประเด็นดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมข้อเสนอแนะฯนี้ระบุคุณลักษณะเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ IPv6 เท่ำนั้น 
การใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom เทคนิคการใช้โปรแกรม ADOBE LIGHTROOM 1. การ IMPORT รูปเข้า LIBRARY 2. การปรับย่อ หมุนรูป ปรับแก้โปรไฟล์เลนส์ (LENS CORRECTION) 3. ลบจุดด่างดำ ปรับความสว่างเฉพาะจุด 4. ปรับความคมชัด, ความสว่าง, ความสดของสีภาพแบบทั้งภาพ 5. ปรับแต่งโทนภาพ 6. การลง PRESETS และการใช้งาน 7. การเพิ่ม VIGNETTE, ลด NOISE, เพิ่ม GRAIN 8. การ EXPORT ภาพ, การลงลายเซ็น ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งภาพถ่าย  
การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ 4   trainreport_000502_70.pdf    
การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ 3   trainreport_000502_69.pdf    
การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ 2   trainreport_000502_68.pdf    
การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ 1   trainreport_000502_67.pdf    
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งาน eDLTV เพื่อใช้ในการเรียนการสอน"      
โครงการ "การจัดการความรู้ 1 กลุ่มงาน 1 องค์ความรู้ " ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์แนวใหม่      
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร      
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร      
อบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ      
การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2      
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Photoshop"      
กิจกรรมโครงการป้องกันโรคจากการทำงาน "Office Syndrome" ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ      
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008      
การประชุมเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008      
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา      
การประชุมเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008      
อบรมเชิงสัมมนา "การออกแบบ หนังสือและวารสารด้วยโปรแกรม Indesign"      
อบรมโครงการวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008       
การสร้างเว็บไซต์และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อการสร้างโอกาสทางการตลาด (OTOP GO Online)      
หลักสูตร ไมโครซอฟท์ออฟฟิตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น      
หลักสูตร ไมโครซอฟท์ออฟฟิตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น      
กิจกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบ“ARITC Open House”       
นิทรรศการ “วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน”      
หลักสูตร ออกแบบหนังสือและวารสารด้วยโปรแกรม Indesign CS6      
หลักสูตร การใช้งาน Office 2013      
กิจกรรมวิทยบริการฯสัญจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
กิจกรรม"ศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง จังหวัดนครสวรรค์"      
ศึกษาดูงานระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) และ ISO9001      
อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมพร้อมสู่อาเซียน รุ่น 3      
Asean Studies Center Of Nakhon Sawan Rajabhat University      
การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง       
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบ LMS      
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU-MIS)      
อบรมการติตั้งระบบ Digital Signage VisSHOW      
การสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce)      
การประชุมวิชาการสมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น (Smart Education)      
เวิลด์ไดแด็ด เอเชีย (Worlddidac Asia 2013)      
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น      
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น      
การจัดทำเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDlTV)      
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น      
เทคนิคการออกแบบและตกแต่งภาพด้วย Photoshop      
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย      
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา      
สัมมนา "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ : การเผยแพร่ eDLTV เพื่อพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น ระยะที่ 2"      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาศักยภาพองค์กร และการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ"      
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ยุคสังคมออนไลน์ฯ      
การแต่งภาพด้วยโปรแกรมเฉพาะทาง      
การประยุกต์ใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีในสำนักงาน      
การสร้าง Multimedia Streaming Sever แบบ Youtube รุ่นที่ 1      
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้อาวุโส      
การตกแต่งภาพออนไลน์ด้วย photoshop.com      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
การจัดการและติดตั้งระบบวีดีโอออนดีมานด์      
การสัมมนา APEC Learning Community Builders (ALCoBs) Conference and Workshop 2010       
การใช้งานระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ Windows 7 และการใช้งานอินเตอร์เน็ต      
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อบทเรียนบน eDL-Square และการจัดทำ Video On-line ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส      
การใช้งาน eDLTV ในรูปแบบ On-line และ Off-Line      
การพัฒนา e-Learning ยุค 2010 ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข?าย Moodle 1.9.5      
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรม Photoshop ภาคทฤษฎี-ภาคปฎิบัติ (นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ไทย-จีน )      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการเครือข่ายภายในองค์กร      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต      
โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนและ การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Photoshop      
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผ่นพับเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้โปรแกรม Photoshop (นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ไทย-จีน )      
การสัมมนา การเตรียมระบบเพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์ กับไมโครซอฟท์      
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรที่ 3 สร้างและออกแบบเว็บไซต์ระดับสูง ให้กับ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด      
โครงการอบรมบุคลากร จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยนำ CMS Mambo      
การสัมมนาทางวิชาการ รวมพล คนทำสื่อ ครั้งที่ 3      
โครงการอบรมการพัฒนา Web Application รุ่นที่ 1      
โครงการอบรมการใช้งานเครื่องโปคเจคเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์      
โครงการอบรมเทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต      
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550      
อบรมการใช้งานกล้อง Cybershot,Handycam      
โครงการค่ายยุวชนต้านยาเสพติด "เพื่อนรักเพื่อน" รุ่นที่ 6      
โครงการค่ายยุวชนต้านยาเสพติด "เพื่อนรักเพื่อน" รุ่นที่ 5      
อบรบ Jorjae Crew จากผู้ท่องเว็บไซต์ สู่ผลิตมืออาชีพ