กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายนพดล ชุ่มอินทร์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/04/255426/01/2558ตำแหน่งอื่น ๆคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2551วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Agronomyมหาวิทยาลัยแม่โจ้Thailand
ปริญญาตรี2546วิทยาศาสตรบัณฑิต Agriculture (Plant Science)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000478 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโพนิกส์ รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000420 ชุดปลูกผักแอโรโพนิกส์แนวตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย
R000000385 วิจัยและพัฒนาตู้เพาะเลี้ยงพืช แบบควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000257 การพัฒนาสารละลายธาตุอาหารต่อคุณค่าทางโภชนาการของผักสลัดในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000252 การสำรวจชนิด การใช้ประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000228 การพัฒนาวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักในระบบควบคุม (การปลูกผักในโรงเรือน) หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การบังคับและควบคุมการบินโดรนเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์      
IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร | Let's Start Smart Farm with IoT      
ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนโดยระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน      
การผลิตพืชด้วยเทคโนโลยี Plant Factory      
หลักการและเทคนิคการผลิตเห็ดถั่งเช่า      
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และ ACI      
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3       
Openhouse 2017: Scientific Equipment for better living      
มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย      
English Camp      
Horti Asia 2017      
การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส      
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม iBook Authors      
การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร รุ่นที่ 1      
ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับพื้นฐาน      
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร      
การผลิตเมล็ดพันธุ์และการประเมินคุณภาพ      
พัฒนาความรู้และทักษะการประเมินคุณภาพการศึกษา      
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา      
Plant Hormone Quantification and Action Workshop      
English Conversation Course      
Green and sustainable innovation program class: Carbon Footprint of Products      
Green and sustainable innovation program class: Life cycle Assessment      
การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ ๖      
การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร      
เทคนิคการผสมพันธุ์ ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์กล้วยไม้ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2      
การเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะและสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาฯ      
การเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา