กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายอนุสรณ์ สินสะอาด
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
02/09/255605/02/2558ตำแหน่งอื่น ๆคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลาออก
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2550ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตคอ.ม.(ไฟฟ้า)Electrical Educationมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือThailand
ปริญญาตรี2543วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมสถาบันราชภัฎกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000178 การพัฒนาเครื่องอบข้าวโพดตามแบบ rotary เพื่อช่วยลดความชื้นและสารอะฟลาทอกซิน(aflatoxin) ผู้ร่วมวิจัย
R000000171 การพัฒนาการอบแห้งขนมจีนด้วยเครื่องอบแห้ง 2 ระบบ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย
R000000143 การพัฒนาประสิทธิภาพเตาเผาถ่านกัมมันต์ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล