กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายอดุลเดช ถาวรชาติ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ปริญญาโท2555รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตPublic Managementมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล