ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางวไลพร เมฆไตรรัตน์
หน่วยงานสังกัด :คณะครุศาสตร์ > ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000584 รูปแบบการพัฒนาผู้ปกครองด้านการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000507 ผลการใช้นวัตกรรมการอ่านแบบกระบวนการ 3R โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาทักษะ EF(Executive Functions) หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]