ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :-จักราวุฒิ เตโช
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000647 การพัฒนาระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในไร่แสงอรุณ หจก.ภาสิน ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000591 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งฝรั่งสามรสโดยใช้เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฝรั่งบ้านมะเกลือ ม. 7 ผู้ร่วมวิจัย
R000000535 การศึกษาการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในชุมชน ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000470 การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหัน ชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000348 การพัฒนาถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและกักเก็บคาร์บอนในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000323 ศึกษาผลของการแช่น้ำและสภาวะอับอากาศต่อร้อยละการแตกร้าวและคุณภาพเนื้อสัมผัสของข้าวเปลือกงอกหุงสุก หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]