กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวดารารัตน์ ชัยพิลา
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์อัตราจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2558การศึกษามหาบัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2555วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ (เคมี)ChemistryมหวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การจัดการเรียนรู้โครงงานสะเต็มส์ศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร “การพัฒนาสื่อการสอนที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากธรรมชาติเพื่อนำไปสู่การสอนตามแบบสะเต็มศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”      
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 14      
โครงการอบรม“เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership 2018) รุ่น2”      
การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตามนโยบายรัฐบาล"      
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้านพลังงาน”      
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สะเต็มศึกษากับนาโนเทคโนโลยี รุ่นที่ 1”      
หลักสูตรการพัฒนาครู "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยในยุค 4.0W      
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Human Subject Protection Course)      
English camp for 21st century teacher      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS เพื่อขอทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561      
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา “เพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0”      
อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา       
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2560      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education      
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่การจัดการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา       
Role of Higher Education Institutions and Private Sector in STEM Education in Thailand      
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่การจัดการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา      
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education โครงการคูปองพัฒนาครู