กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
04/11/256208/11/2562ผู้อำนวยการ พ้นจากตำแหน่ง
19/09/256319/09/2567หัวหน้าสาขา ดำรงตำแหน่ง
26/06/256623/06/2570รองคณบดี ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2556ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)Educational AdministrationมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
ปริญญาโท2560ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาEducational AdministrationมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2551ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Education for Human Resource DevelopmentมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2543วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกลสถาบันราชภัฏพระนครThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการอบรม”ภาวะผู้นำทางวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การสู่ศตวรรษที่21” ณ เมืองโอ๊คแลนด์ – โรโทรัว ประเทศนิวซีแลนด์