กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2556ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษาEducational AdministrationมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
ปริญญาโท2560ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาEducational AdministrationมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาเอก2556ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)Educational AdministrationมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
ปริญญาโท2551ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Education for Human Resource DevelopmentมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการอบรม”ภาวะผู้นำทางวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การสู่ศตวรรษที่21” ณ เมืองโอ๊คแลนด์ – โรโทรัว ประเทศนิวซีแลนด์