กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางวไลพร เมฆไตรรัตน์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นคณะครุศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท  กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาเอก2556ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต Administration and Managementมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ปริญญาตรี2546ศึกษาศาสตรบัณฑิต Administration and ManagementมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาโท2533การศึกษามหาบัณฑิต Early Childhood EducationมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาตรี2525ครุศาสตรบัณฑิต Pre-School EducationมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
สัมมนาเปลี่ยนระบบพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก TEP Forum      
การสัมมนาผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (นบม.)