กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสาธร ทรัพย์รวงทอง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  คณบดีคณะครุศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก ปรัญญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
ปริญญาโท2560ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2540ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตEducation Research and EvaluationมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2534ครุศาสตรบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิตEducational Evaluationวิทยาลัยครูบุรีรัมย์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล