กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายไชยรัตน์ ปราณี
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก  กศ.ด.(การศึกษาดุษฎีบันฑิต)การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานประเทศสัดส่วนการทำงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
วัฒนธรรมชุมชนกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานอื่น ๆระดับสถานศึกษาหรือระดับจังหวัดไทย100ผู้แต่งหลักนายไชยรัตน์ ปราณี


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล