กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวไอริน ชุ่มเมืองเย็น
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)คณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี ศิกษาศาสตรบัณฑิตศษ.บ.(คณิตศาสตร์)คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล