กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายไกรวิชญ์ ดีเอม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท  ศศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาเอก2557การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2550การศึกษามหาบัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2548ศึกษาศษสตรมหาบัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2544ศิลปศาสตรบัณฑิต Communication Arts เพิ่มชื่อสถาบันThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล