กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายราเมศ ชาญณรงค์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2551วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครThailand
ปริญญาโท2558ครุศาสตรอุตสหกรรมมหาบัณฑิตครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตComputer Educationมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร