กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  บรรณารักษ์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2556ศิลปศาสตรบัณฑิตสารสนเทศศึกษา3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2556ศิลปศาสตรบัณฑิตสารสนเทศศึกษาInformation StudiesมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Transform the way of teaching – Educator”       
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA)” และการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก่อตั้งครบรอบ 96 ปี ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์์ 1. เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) 2. เพื่อศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก 4. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software 5. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก่อตั้ง ครบ 96 ปี    
โครงการจัดการความรู้ "เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว"       
หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 15 เรื่องเดคูพาจ โคงการห้องสมุดมนุษย์      
โครงการอบรมการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)      
การตรวจติดตามการประเมินผล การควบคุมภายใน และตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 60      
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องหลักธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน      
การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 บริการวิชาการแก่ชุมชน      
การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 บริการวิชาการแก่ชุมชน      
กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เปิดหนังสือมีชีวิต เรื่อง การทำโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงาน ป.ป.ช.      
การประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Networks) ครั้งที่ 7       
การประชุมวิชาการเรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand4.0 โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย      
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล และปรับทัศนคติที่มีต่อระบบมาตรฐาน ISO ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   trainreport_001084_14.pdf   10/09/2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (WUNCA 33nd)      
อบรมฐานข้อมูล Thomson Reuters Roadshow 2016      
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Networks)” ครั้งที่ 5   trainreport_001084_13.pdf   24/03/2559
การใช้งานโปรแกรม UC Connextion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำหน้าที่พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมฯ เข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน trainreport_001084_12.pdf ได้รับความรู้ในเรื่อง -การใช้งานโปรแกรมและการให้บริการผ่านระบบสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานานุกรม (UC-TAL OPAC) -ฟังก์ชันการทำงานและการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบและนำเข้าระเบียนบรรณานุกรม (UC Connexion Client) - แนะนำเมนูการให้บริการบรรณานรักษ์ผ่านระบบสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL OPAC) -ข้อตกลงรูปแบบการลงรายการสำหรับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย -การทดลองใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client  24/03/2559
โครงการ PSRU BOOK FAIR ประจำปี 2559 การเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนงทางการจัดกิจกรรม Book Fair ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโครงการ PSRU BOOK FAIR ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้คัดเลือก จัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย มีคุณค่าครบทุกสาขาได้ตรงตามหลักสูตรการเรียน การสอน และสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่าน และเกิดการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน 1)ทำให้ได้รับแนวทางในการจัดโครงการ Book Fair เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้ 2)ได้เยี่ยมชมตึกห้องสมุดใหม่ ที่มีการจัดแบ่งพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน มีมุมหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ต่อไป  24/03/2559
โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้แนวทางการจัดกิจกรรมของห้องสมุดในเรื่องของจัดงานสัปดาห์หนังสือ จากงานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นงานสัปดาห์หนังสือของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นต้นแบบของการจัดงานสัปดาห์หนังสือ ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสพบหนังสือ สิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ ได้คัดเลือกด้วยตนเองและสามารถซื้อหนังสือตามความสนใจในราคาพิเศษ -ได้รับแนวทางการจัดกิจกรรม Book Fair ที่สามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้ -ได้รับการประสานงานข้อมูลจากบรรณารักษ์ต่างสถาบัน เพื่อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมของห้องสมุดในหน่วยงานได้ในอนาคต   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA) การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32” และการประชุมวิชาการ “เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 2559”เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก่อตั้ง ครบ 25 ปี เป็นเวทีที่ให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ trainreport_001084_9.pdf 1) ทำให้ทราบแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) 2) ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก 3) ได้ความรู้ในด้านการพัฒนาห้องสมุด การดำเนินกิจกรรมในห้องสมุด ในแนวทางใหม่ๆ 4) ได้รับความรู้ในเรื่องโปรแกรมประยุกต์สำหรับการช่วยเหลืองานในห้องสมุด เช่น การติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมในรูปแบบใหม่โดยผ่านเครือข่ายออนไลน์ 5) ได้ทำความรู้จักโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ จากหลากหลายบริษัทที่มีประโยชน์ต่องานพัฒนาเครือข่าย และประยุกต์ใช้งานในห้องสมุดในการปฏิบัติงานต่างๆได้   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 4  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ ๔ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย พร้อมจัดกิจกรรม “หนังสือมีชีวิต หรือ Living Books” ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้จากวิทยากรในด้านต่างๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ร่วมจัดกิจกรรมหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ด้วย 1 เรื่อง เป็นตัวแทนของหนังสือมีชีวิตทั้งหมด เพื่อสานต่อการรับเรื่องเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป trainreport_001084_8.pdf 1.ได้รับความรู้จากหนังสือมีชีวิตแต่ละเรื่องที่วิทยากรนำมาเผยแพร่ 2.ได้รับมิตรภาพจากสมาชิกเครือข่าย 3.สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ระดับประเทศ 06/01/2559
เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (IT Training 2016) หลักสูตร "เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) " ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรเลือกเข้ารับอบรมตามความสนใจ (ในที่นี้ได้เข้ารับการอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2013) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Specialist (MOS) - Excel 2013 และได้ผ่านการทดสอบพร้อมรับใบรับรองจาก Microsoft  23/12/2558
โครงการ "การจัดความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"    trainreport_001084_6.pdf   03/12/2558
การคัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 1.มีระยะเวลาที่จำกัด ในการคัดเลือกหนังสือในงาน 2.ผู้เข้าร่วมงานมีจำนวนมาก 3.สถานที่จัดงานและร้านค้ามีจำนวนมาก 4.การเข้าถึงระบบสืบค้นข้อมูลของฐานข้อมูลทรัพยากรของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าถึงได้ยาก เนื่องจากต้องเข้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ล่าช้าต่อการสืบค้นหนังสือซ้ำ/ไม่ซ้ำ ส่งผลให้การคัดเลือกล่าช้าเพื่อให้การคัดเลือกหนังสือเข้าสู่ศุนย์วิทยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการคัดเลือกหนังสือที่จัดแสดงในงานพบว่ามีหนังสือแนะนำ/หนังสือขายดีที่ผู้อ่านทั่วไปสนใจ ส่งผลให้หนังสือที่คัดเลือกซื้อตรงกับความต้องการของผู้ใช้และถือเป็นหนังสือที่ควรค่าต่อการให้บริการ ทั้งนี้ราคาที่จัดวางจำหน่ายภายในงานยังถูกกว่าราคาขายทั่วไป และมีโปรโมชั่นจำนวนมาก ซึ่งคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณใรการจัดหาทรัพยากรเข้าสู่ห้องสมุด trainreport_001084_5.pdf 1.ทำให้ได้รับหนังสือที่น่าอ่าน น่าสนใจ ในงบประมาณที่จำกัด 2.ส่งเสริมให้บุคลากรได้คัดเลือกหนังสือด้วยตนเองจากประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ได้รับจากการให้บริการแก่ผู้ใช้ ควรให้ระยะเวลาเข้าร่วมงานมากขึ้น เนื่องจากเวลาจำกัด ทำให้คัดเลือกได้ไม่สะดวกมากนัก 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559"ในด้านของข้อมูลตัวเลขของคะแนนที่นำมาวิเคราะห์ยังมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และในส่วนปัจจัยความเสี่ยงยังมีส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในงานอื่นๆเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนรวมในการรทบทวนการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2558 และจัดทำแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อการประชุมดังนี้ 1.การวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ (จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรค)โดยวิเคราะห์จากการจัดลำดับ,น้ำหนัก,คะแนน,ถ่วงน้ำหนัก ที่ผ่านมาของปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่แผนปี 2559 2.การทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 3.การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ในแต่ละส่วนงาน ได้แก่ ด้านการเงิน/ด้านการบริการ/ด้านบุคลากร trainreport_001084_3.pdf ทำให้ทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือมีความเสี่ยง เพื่อผลต่อเนื่องในการจัดทำแผนงาน ประจำปี 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การให้บริการต่อผู้ใช้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงควรนำเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน โดยอ้างจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องที่ควรเพิ่มเติม เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเก่า /สูญหาย การจัดการค่าปรับ(ติดตามทวงถาม) การจัดการกับระบบสารสนเทศในกรณีระบบล่ม เป็นต้น03/12/2558
กิจกรรมงานวันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   trainreport_001084_4.pdf    
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศ (ThaiLIS) ครั้งที่ 2/2558 ประจำปี 2558ปัจจุบันนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ยังมีการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สกอ. บอกรับให้ ไม่มากเท่าที่ควร สืบเนื่องจากความเข้าใจผิดในเรื่องการอ้างอิงเอกสารว่าต้องเป็นแบบตัวเล่มเท่านั้น ได้รับฝึกอบรมฐานข้อมูลจากบริษัท EBSCO และ Emerald ดังนี้ ข้อมูลออนไลน์ EBSCO จำนวน 4 ฐาน ข้อมูล ได้แก่ - Academic Search Complete / Computer&Applied Science Complete / Education Research Complete / H.W.Wilson 2. ฐานข้อมูล single Search (EDS) - เรียนรู้วิธีการสืบค้นคร่าวๆ ของ13 ฐานที่ สก.บอกรับสมาชิก เช่น ScienceDirect, ACS, IEEE ,etc... - ทำความรู้จักฐานข้อมูลที่ สกอ.ไม่ได้บอกรับสมาชิก (LexisNexis,Britannica,SAGE,Willey) 3.ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ eBooks trainreport_001084_2.pdf ได้รับความรู้เรื่องฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับเพื่อการนำไปใช้ปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการต่อไป1.ควรมีการจัดฝึกอบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เป็นหัวข้อเฉพาะ โดยมีตารางจัดอบรมให้เลือกแก่ผู้สนใจเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น 2.ควรมีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยที่ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน เช่น การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร,การอบรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 06/01/2559
โครงการ "อบรมทางวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ : เริ่มต้นถูกต้อง ปลายทางดีเลิศ" โดยสมาคมจดหมายเหตุสยามทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจดหมายเหตุสยาม ทำให้การได้รับข่าวสารอาจไม่ครบถ้วนนัก  trainreport_001084_1.pdf 1.ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าและการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของหน่วยงาน 2. ได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากเอกสารจดหมายเหตุต่างๆที่วิทยากรได้นำมาเผยแพร่จากการจัดเก็บของหน่วยงานและส่วนบุคคล 3.เกิดแนวคิดในด้านการจัดการงานเอกสาร และจดหมายเหตุ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง 4. ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญและคุณค่าของเอกสารต่อหน่วยงาน และคุณค่าทางประวัติศาสตร์1.ควรเพิ่มเติมการศึกษาดูงานในสถานที่จริง (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ) เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 2.ในอนาคตหากทางสมาคมมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มากขึ้น จะทำให้ผู้บริหารพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ 06/01/2559