กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายนภดล แข็งการนา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2556วท.บวิทยาศาสตร์บัณฑิตComputer Scienceมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การควบคุมการสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับความรู้เรื่อง - ระเบียบการควบคุมการจัดสอบฯ - การปฏิบัติตนของผู้ควบคุมการจัดสอบฯ - ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเตือนโดยศูนย์สอบฯ - เทคนิคในการแก้ไขปัญหาของระบบการจัดสอบฯ    
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37" (WUNCA)      
อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย      
การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน      
การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
iPhone & iPad Development Using SWIFT Course 2   trainreport_000909_7.pdf    
iPhone & iPad Development Using SWIFT Course 1   trainreport_000909_6.pdf    
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยแนวคิดแบบ Responsive Web Design ด้วย Bootstrap      
การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ปัญหาด้านความเร็วของอินเทอร์เนต ส่งผลให้การสืบหาข้อมูล หรือรูปภาพเพื่อมาประกอบในการจัดทำเว็บไซต์เป็นไปได้ยากและเวลาการอบรมที่น้อยเกินไปสำหรับการอบรมการเขียนเว็บไซต์การอบรมสำเร็จไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี โดยบางเนื้อหาอาจจะได้ไม่ครอบคลุมความสามารถของ PHP ทั้งหมดแต่ผู้เข้าร่วมอบรมค่อนข้างเข้าใจในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การสร้างและใช้งาน Class และการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ Bootstrap เบื้องต้นเนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอสำหรับการสอนเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานจึงสมควรเพิ่มเวลาการอบรม แต่การเพิ่มเวลาการอบรมต่อเนื่องอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดการเบื่อหน่ายจึงต้องหาวิธีอื่นเพื่อให้สามารถสอนได้ครบถ้วนทุกเนื้อหา03/07/2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ AngularJS: Rapid Web Application Development ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆAngularJS พัฒนาโดยบริษัท Google, Inc. เป็น JS Framework ตัวหนึ่ง เช่นเดียวกันกับ jQuery โดยจะเขียนในลักษณะเป็น Attribute หนึ่งของ HTML Tag ซึ่งจะลดจำนวน Code ลงได้มาก ทำให้ง่ายต่อการ Maintenance ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการเขียนเว็บไซต์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบ NSRU MIS ที่กำลังจะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีนี้ในการอบรมกับคอร์สนี้ควรจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน HTML เบื้องต้นและการเขียน JavaScript มาพอสมควร มิเช่นนั้นจะตามวิทยากรไม่ทัน03/07/2557
Joomla   trainreport_000909_2.pdf   08/12/2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5"