กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกุลดา สวนสลา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2548วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน-• แนะนำหน้าต่างการใช้งานระบบ e-Learning • การเข้าใช้งาน e-Learning ด้วย User account Office365 • การตั้งค่ารายวิชา o วิธีการตั้งค่าการลงทะเบียนเข้าเรียน enrollment o วิธีการนำเข้าผู้ใช้งาน import user o วิธีการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา o วิธีการ Restore และ backup รายวิชา • การเข้าสู่รายวิชาเพื่อสร้างเนื้อหาบทเรียน • การเพิ่มบทเรียนด้วยเนื้อหาของรายวิชาด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ • วิธีการกำหนด Assignment และการส่งงานจากไฟล์ที่อยู่ใน OneDrive บน Office 365 • การเพิ่มบทเรียนด้วยสื่อรูปแบบ VDO จาก VDO Portal • การสร้างและกำหนดค่าแบบทดสอบบนระบบ e-Learning • สรุปการใช้งาน LMS และ VDO Portal • ทำความรู้จักระบบ e-Learning และการนำสื่อการเรียนต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ • การนำวีดีโอที่บันทึกจากห้อง Classroom 21st เข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม หรือทบทวนย้อนหลัง • การสร้างแบบทดสอบออนไลน์บนระบบ e-Learning • การสั่งการบ้านบนระบบ e-Learning และการส่งการบ้านจากที่เก็บข้อมูลส่วนตัวบน OneDrive ของ Office 365 อบรมให้กับผู้สอนได้นำไปใช้ประโยชน์ 
การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบUser account Office365• แนะนำหน้าต่างการใช้งานระบบ e-Learning • การเข้าใช้งาน e-Learning ด้วย User account Office365 • การตั้งค่ารายวิชา o วิธีการตั้งค่าการลงทะเบียนเข้าเรียน enrollment o วิธีการนำเข้าผู้ใช้งาน import user o วิธีการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา • วิธีการ Backup บทเรียนจากระบบเดิม และ Restore เข้าระบบใหม่ • การเข้าสู่รายวิชาเพื่อสร้างเนื้อหาบทเรียน • การเพิ่มบทเรียนด้วยเนื้อหาของรายวิชาด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ • วิธีการกำหนด Assignment และการส่งงานจากไฟล์ที่อยู่ใน OneDrive บน Office 365 • การเพิ่มบทเรียนด้วยสื่อรูปแบบ VDO จาก VDO Portal • การสร้างและกำหนดค่าแบบทดสอบบนระบบ e-Learning • สรุปการใช้งาน LMS และ VDO Portal • การปรับแต่งหน้า e-Learning o การเลือก Theme o การตั้งค่า Plugin • การเข้าไปช่วยนำวีดีโอที่บันทึกจากห้อง Classroom 21st เข้าสู่ระบบ e-Learning ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการความช่วยเหลือ • การสร้างแบบทดสอบออนไลน์บนระบบ e-Learning • การย้ายบทเรียนจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบ e-Learning ใหม่ • การปรับแต่งหน้า e-Learning ของมหาวิทยาลัย มีประโยชน์ 
การสร้างและออกแบบ Internet of Things      
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Transform the way of teaching – Educator” --การสร้างแบบฟอร์มด้วย Microsoft formsการเพิ่มประสิทธิถาพดารสื่ิสารถายในมหาวิทาลัยด้วย Microsoft teams ทำความรู้จัก office apps บนอุปกรณ์พกพา การทำงานร่วมกันและสื่อสารอย่างเป็นทางการที่มีประสิทธิภาพด้วย office 365 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การสร้างแบบฟอร์มด้วย Microsoft formsการเพิ่มประสิทธิภาพดารสื่ิสารถายในมหาวิทาลัยด้วย Microsoft teams ทำความรู้จัก office apps บนอุปกรณ์พกพา การทำงานร่วมกันและสื่อสารอย่างเป็นทางการที่มีประสิทธิภาพด้วย office 365เป็นการเพิ่มความรู้ในการใช้งานเครื่องมีอ ซอฟต์แวร์ที่มีอยูู่ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ 
การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานบางทีทำไม่ทันการใช้งานgoogle mail การใช้งาน google doc การใช้งาน google drive การใช้งาน google doc การใช้งาน google form การใช้งาน microsoft word -การทำสารบัญอัตโนมัติ -สารบัญภาพ -สารบัญตาราง -การตั้งค่าหน้ากระดาษ ในการทำหนังสือราชการ -ทำทำจดหมายเวียน ได้รับความรู้และเทคนิคการใช้งาน การใช้งานgoogle mail การใช้งาน google doc การใช้งาน google drive การใช้งาน google doc การใช้งาน google form การใช้งาน microsoft word -การทำสารบัญอัตโนมัติ -สารบัญภาพ -สารบัญตาราง -การตั้งค่าหน้ากระดาษ ในการทำหนังสือราชการ -ทำทำจดหมายเวียนเป็นการอบรมที่ดีทำให้รู้เทคนิคในการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการทำงานได้เร็วขึ้น 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย"-แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจกรรมการ วิธีการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบวิธีวิจัย วิธีการกำหนดประเด็นเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการ ได้รับความรู้ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจกรรมการ วิธีการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบวิธีวิจัย วิธีการกำหนดประเด็นเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการ ได้รับความรู้และมีประโยชน์ในการทำงาน 
โครงการอบรมการพัฒนาแอปพริเคชั่นสำหรับ IOS และ Androidทำไม่ทันวิทยากรIntroduction IonicFramework Install Ionic How to run Project File Structure Navigation Theme Providers -- Native Plugin -http -loading -geolocation -map Deploy Android,ios Icon Splash ได้รับความรู้ในการลง - โปรแกรม IonicFramework - Install Ionic - Native Plugin ต่าง ๆ ดีมาก ทำให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561อุปกรณ์หูฟัง กล้อง ไม่มีบริการให้ผู้เข้าอบรมอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน moodle อบรมการใช้งาน powerpoint อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ office 365 ได้รับความรู้แลกเปลี่ยน ได้รับเทคนิค ความรู้ ใหม่ๆอยากให้อุปกรณ์พร้อมสำหรับการอบรม 
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นวิทยากรใช้ศัพท์ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวิจัย ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจศัพท์เฉพาะนี้ หัวข้อการบรรยาย -R2R สู่ความสำเร็จ -การพัฒนาอาชีพด้วย R2R Career Development -R2R แนวคิดและหลักการ -กระบวนการและขั้นตอน R2R -การกำหนดประเด็น/ปัญหา และการเขียน Concept paper -การพัฒนา Concept paper สู่งานวิจัย R2R เพื่อความสำเร็จ -การอภิปรายกลุ่ม R2R สู่ความสำเร็จ(ฺBest Practice) ได้รับความรู้ ในเรื่อง -R2R สู่ความสำเร็จ -การพัฒนาอาชีพด้วย R2R Career Development -R2R แนวคิดและหลักการ -กระบวนการและขั้นตอน R2R -การกำหนดประเด็น/ปัญหา และการเขียน Concept paper -การพัฒนา Concept paper สู่งานวิจัย R2R เพื่อความสำเร็จ -การอภิปรายกลุ่ม R2R สู่ความสำเร็จ(ฺBest Practice)เป็นการอบรมที่มีประโยชน์ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร--การเขียนเอกสารราชการ "หนังสือภายนอก" -การเขียนเอกสารราชการ "หนังสือภายใน" -การเขียนบันทึกต่อเนื่องและการเกษียนหนังสือ -การเขียนรายงานการประชุม -การเขียนภาระงาน -การเขียนการเบิกจ่ายไปราชการ -การเขียนเสนออนุมติโครงการกิจกรรมและการเขียนรายงานสรุปโครงการกิจกรรมกายในหน่วยงาน ได้รับความรู้ในการเขียนหนังสื่อภายนอก ภายใน ได้รับความรู้ในรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม ได้รับความรู้ในการเขียนภาระงาน ได้รับความรู้ในการเขียนเบิกจ่ายไปราชการ เป็นการอบรมที่ดี ทำให้รู้แนวทาง ระเบียบที่ต้องปฏิบัติ30/11/2560
อบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทางสำนักฯ ได้มีการตรวจประเมิน ISO 9002:2015 ในวันเดียวกัน ทำให้ได้รับการอบรมไม่เต็๋มวัน-การบรรยายการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา -การประกันคุณภาพคืออะไร -ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพ -ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร -การให้บริการในยุคไมยแลน์ 4.0 เป็นอย่างไร - พลังจิตใต้สำนึกแนวใหม่กับการให้บริการที่ดี -ทักษะการสื่อสาร และการสร้างความพึงพอใจที่ดีกับผู้รับบริการ ได้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพ ได้รู้ความหมายของไทยแลนด์ 4.0 ได้รับความรู้ในเรื่องพลังจิตใต้สำนึกในการให้บริการ ได้รับความรู้ในเรื่องทักษะการสื่อสาร การสร้างความพึงพอใจที่ดีต่อผู้รับบริการได้รับความรู้ที่ดี สามารถนำข้อคิดที่วิทยากรบรรยายมาปรับใช้ในชีวิตและการทำงานได้30/11/2560
การอบรมระบบบริหารงานบุคลากรการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรบางระบบยังไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และบางระบบบุคลากรไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้เองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบบริหารงานบุคลากรในส่วนที่สามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลของตนเองได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบบริหารงานบุคลากรเพิ่มมากขึ้น  
อบรมการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting ภายในหน่วยงาน 1. ถ้ามีการนำมาใช้ภายในหน่วยงานก็จะสามารถประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกแพลตฟอร์ม 2. ช่วยลดปริมาณากระดาษในการจัดทำเอกสารการประชุมได้มาก  
โครงการอบรม"ส่งเสริมพัฒนาจรรยาพรรณของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"-แนวทางการส่งเสริมพัฒนาจรรยาพรรณของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับความรู้เรื่องส่งเสริมพัฒนาจรรยาพรรณของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
โครงการแนะแนวอาชีพเพื่ิอก้าวสู่การทำงาน การสร้างช่องทางการตลาดรูปแบบหลักสูตร E-Commerce ประจำปี 2559-ไม่ได้นำภาพสินค้าที่ถ่ายจริงมาใช้งาน การสร้างช่องทางการตลาดรูปแบบหลักสูตร E-Commerce -แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ lnwshop -แนะนำการใช้งาน fanpage ได้รับความรู้ -แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ lnwshop -แนะนำการใช้งาน fanpageมีเวลาอบรมมากกว่านี้ เพื่อฝึกทำจริงได้ครบถ้วน 
อบรมการใช้งาน Office 365 for Education สำหรับการใช้งานภาคปฏิบัติ-การใช้งาน Office 365 for Education เบื้อต้น ได้รับความรู้ในการใช้งาน Office 365 for Education ให้มีการอบรมแบบ advannce 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Speexx (Mobile)ไม่มี ไมค์ กับหูฟัง เพื่อฟังเสียงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Speexx (Mobile) ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Speexx (Mobile)ควรมีอุปกรณ์ ไมค์ กับหูฟังพร้อม 
ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ--ได้กราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวังฯ กรุงเทพฯ -ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน “การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ -เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน “แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ได้กราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวังฯ กรุงเทพฯ   
“การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ e-learning” คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์-อบรมการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนและการสร้างบทเรียนออนไลน์ ผู้เข้าร่วมได้มีความสนใจในการอบรมมาก- 
งาน "บุ๊คส์ แอนด์ ไอทีแฟร์ 2017" ผู้เข้าร่วมงานน้อยเป็นการนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับในหลวง ร.9 การจัดสัมมนาเรื่อง -การจัดการสอนเพื่อรับมือ thailand 4.0 -เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 -สื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เสวนานักเขียน -เปิดหนังสือมีชิวิต เล่มที่ 12 "จินตกวีศิลป์ร่วมสมัย" -เสวนานักเขียน "เรื่องเก่าเล่าใหม่ และปรีดีฉายาลักษณ์" trainreport_000477_68.pdf ได้รับความรู้ในเรื่องที่จัดสัมมนาประชาสัมพันน์งานล่วงหน้า28/02/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๐ผู้เข้าร่วมไม่เข้าอบรมตามที่ลงชื่อไว้สอนการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนและการสร้างบทเรียนออนไลน์ ผู้เข้าอบรม สามารถใช้งานระบบได้และสร้างบทเรียนออนไลน์ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  - สอนการเขียนโครงการ เพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อให้ผ่านการอนุมัติและบรรลุวัตถุประสงค์ ได้รับความรู้เป็นอย่างดีเป็นการอบรมที่ดี นำความรู้มาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการประกันคุณภาพ และประเมินรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานเป็น ISO 9001:2015 -วิทยากรได้ให้ความรู้และแนวทางในการปรับเปลียนระบบมาตรฐาน จาก ISO 9001:2015 เป็น ISO 9001:2015 มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ดีมาก 
การตรวจติดตามผลการประกันคุณภาพ และประเมินรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  การตรวจติดตามผลการประกันคุณภาพ และประเมินรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 แต่ละกลุ่มงาน ได้รับความรู้ในการตรวจติดตาม  
หลักสูตรการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งาน-สอนการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งาน ได้รับความรู้ สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้- 
อบรมหลักสูตร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographics-สอนการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographics ได้รับความรุ้และสามารถสร้างสื่อได้- 
หลักสูตร การออกปบบสติกเกอร์ Line-การจัดเตียมก่อนออกบแบบสติกเกอร์ การสมัครเป็นผู้ออกแบบ หลักการออกแบบสติกเกอร์เพื่อขายใน Line การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator วากเส้น ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ควรให้มีการสนับสนุนการอบรมที่เป็นประโยชน์อีก 
การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ-หลักการเขียนหนังสือภายใน-ภายนอกที่ถูกต้อง การเขียนบันทึกสรุปวาระการประชุม ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมด้วย 
การจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2556-2564 และกรอบทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574)--อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ข้อมูลจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2556-2564 -30/08/2560
โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) -ได้ดูระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)ที่ได้ใช้งาน -- 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32(Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA)มีหลายหลักสูตร workshop ที่น่าสนใจหลาายหลักสูตร แต่เวลาที่ตรงกันทำให้เลือกเข้าหลักสูตรที่น่าใจได้เท่านั้นได้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศอุดมศึกษา" ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง UniNet พบมหาวิทยาลัย และเข้า workshop การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ความรู้ในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอุดมศึกษา และได้ความรู้ในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning น่าส่งเสริมการเข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ของบุคลากร 
อบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) " มีงบประมาณจำกัด ต้องแบ่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมแบ่งกันเข้าอบรมแต่ละโปรแกรม ไม่ได้อบรมครบทุกคนเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การใช้งาน Microsoft excel 2013 ได้รับความรู้ในการใช้งาน Microsoft excel 2013 ในฟังก์ชั่นใหม่ ๆ และเทคนิคการใช้งาน ทำให้เราใช้งานได้เร็วขึ้นเป็นการอบรมที่ดี เป็นการเพิ่มความรู้และเทคนิคในการใช้งานโปรแกรม 
สัมมนา เรื่อง "Innovation ICT-Buklding Better Connected Education"ได้รับความรู้ในการนำนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง แต่ทางมหาลัยฯ เองยังขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนซื่อระบบ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งมีราคาสูง และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้กับมหาวิทยาลัยฯได้มีการพูดถึง -บทบาทความสำคัญของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการศึกษายุคใหม่ โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ -On IoT-Cloud Paradigm in Internationsl TEIN Community: -Education Cloud data Center Solution -Smart Capus Solution with IoT and Security -ได้รับทราบแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -บทบาทความสำคัญของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการศึกษายุคใหม่ มีประโยชน์ทำให้รู้แนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยี 
โครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มิอปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศติดภาระกิจอีกงาน ทำให้ไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการทำวิจัย อยากให้มีผู้ตรวจสอบในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมีการให้รู้รูปแบบการจัดทำคู่มือการปฏิบัติ และความสำคัญในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้รูปแบบการจัดทำคู่มือการปฏิบัติ และความสำคัญในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการจัดทำที่ดี 
การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม-การบูรณาการด้านการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนารปแบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิด (Massive open online course: MOOC) ทิศทางและแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษใหม่ สิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน และสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์ การออกแบบบทเรียนในระบบการศึกษาแบบเปิดเพื่อมหาชน แนวทางการออกแบบพัฒนาและต่อยอดระบบ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกัยการใช้งานลิขสิทธิ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้เทคโรโลยีแบบเปิดที่มีการตัดการเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับแนวคิดและแนวปฏิบัติในการร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการเรียนการสอน การดำเนินชีวิต ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน เป็นกรณีศึกษาเป็นการอบรมที่มี ทำให้รู้แนวคิด ความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีมาใช้สอนให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและในอนาคต 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558   ได้รับความรู้ความเข้าใจในการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานต่อไป  
การสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning ด้วย Adobe Captivate ผู้ที่ลงชื่อไว้ไแล้วไม่ได้มาเข้าร่วม มีการพัฒนาความรู้ตัวเอง เพิ่มแนวทางความรู้ในการพัฒนาการสร้างบทเรียนออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมน่าจะให้มีการให้ความรู้แก่ชมชนบ่อยครั้งขึ้น 
โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปี 2558การเดินทางไปสัมมนา ไม่สะดวก-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554 -การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา -การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 -เทคนิคการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554 เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554ให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล เข้าร่วมรับฟังด้วย เนื่องจากในมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลแต่ละด้าน  
Google Apps for Education หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์แนวใหม่น่าจะให้มีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทดสอบจริงส่งเสริมให้มีการใช้ Google Classroom ได้รับความรู้ เทคนิคเพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์แนวใหม่ ในการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยในครั้งนี้ น่าจะมีการจ้ดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ บ่อยครั้งขึ้น 
โครงการอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ-สอนการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับความรู้ในการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ- 
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -ได้ดูสารสนเทศที่ใช้งาน ใน ม.พะเยาว์ -- 
ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008  ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008  
โครงการป้องกันโรคจากการทำงาน "Office Syndrome" -ได้รับความรู้ในโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำงาน ได้ทราบวิธีการดูแลตนเองให้หลีกเลี่ยงโรคจากการทำงาน ได้ทราบวิธีการดูสุขภาพ ง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ในออฟฟิตเป็นการอบรมที่เหมาะสม ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของบุคลากร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบงบประมาณ) ไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการทำงาน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ ได้ทราบการทำงานภาพรวมของระบบบัญชี 3 มิติ และปัญหาอุปสรรคในการใช้งานระบบของผู้ปฏิบัติจริงของฝ่ายงานต่าง ๆ ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่น 1 ขั้นตอนการทำงานของระบบไม่มีบอกขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน มีหลายขั้นตอน ใช้งานยาก 2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ไม่ตรงขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง 3 ขาดความชัดเจนในกระบวนการทำงานจริง 4 ใช้สำนวนใบเบิกจ่ายผิด ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น การเบิกจ่ายเงินเสาร์อาทิตย์ ได้ทราบการทำงานของโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละส่วนอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม พร้อมมีการตกลงการใช้งานร่วมกัน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒ มีการทบทวนยุทธศาตร์ที่จัดทำขึ้น พร้อมมีการเสนอความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาตร์ ได้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ควรมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ 
โครงการสัมมนา แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบบการจัดการเรียนอีเลิร์นนิงอุดมศึกษามีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดการสัมมนา 1.ได้ฟังประสบการณ์จากวิทยากร 2.ได้ความรู้เดี่ยวกับระบบการจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้รับความรู้มาประยุกต์ใช้ในงาน ของกลุ่มงานผลิตสื่อออนไลน์ การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษฟังไม่เข้าใจทั้งหมด แต่ยังมีเอกสารประกอบที่เป็นภาษาไทย128/11/2557
“การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ” มีการนำความรู้ความเข้าใจมากขึนในการจัดทำ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 1.ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแนวนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2.ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทำนโยบาย ของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ 3.ได้แนวทางในการจัดทำแนวนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของมหาวิทยลัยฯ อยากให้ผู้ที่เกียวข้องในการให้ข้อมูลสารสนเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จะได้เกิดความเข้าใจ และมีการวางนโยบายร่วมกัน26/11/2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ    เกิดความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 31/10/2557
เตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 มีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินการในการเตรียมพร้อม ที่จะทำมาตรฐาน ISO :9001:2008 ได้ทราบแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินการในการเตรียมพร้อม ที่จะทำมาตรฐาน ISO :9001:2008  
thailand Education Summit 2014 งานสัมมนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      
การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล      
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ      
วิทยากรโครงการการใชิโซเซียลเน็ตเวิร์กเพื่อการสร้างโอกาสทางการตลาด (OTOP GO Online)      
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      
อบรมการใช้งาน speexx สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      
อบรมทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ ( e-Learning) สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2557      
• เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒๘ (28th WUNCA & CIT & UniNOMS 2014)”       
AngularJS: Rapid Web Application Development      
อบรมหลักสูตรกำรผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Authorware       
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นการบริหารงาน และการประกันคุรภาพการศึกษาระยะที่ 2      
อบรม หลักสูตร : แนะนำการใช้งาน speexx      
เวิร์ดไดแด็ค เอเซีย 2013      
อบรม หลักสูตร : แนะนำการใช้งาน speexx      
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 2556      
Website and Email Security Monitoring (Phishing and Hacking Case Study):(27th WUNCA)       
อบรมทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ ( e-Learning) สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๖      
การอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2555      
การอบรม 3D MAX      
อบรมทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ ( e-Learning) สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๖      
การศึกษาดูงาน "สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา"      
ประชุมระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ CMU      
การสัมมนา "Cloud Computing กับการบริหารจัดการทรัพยากร ICT ในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ"      
Semantic Web Technology      
หลักสูตร การตกแต่งภาพออนไลน์ด้วย photoshop.com      
เทคนิคการทำงานด้วย microsoft office 2010 อย่างมืออาชีพ      
การใช้งาน eDLTV ในรูปแบบออนไลน์และ ออฟไลน์      
หลักสูตร การพัฒนาระบบ MIS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
ศึกษาดูงาน ม.เชียงใหม่(พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร)      
โครงการอบรม E-Learning สำหรับอาจารย์ หลักสูตรการใช้งานระบบ SharePointLMS 2553      
การใช้งานระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ windows7 และการใช้งานอินเตอร์เน็ต      
หลักสูตร สร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วย powerpoint 2007      
การใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย      
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Google เพื่อการสื่อสาร      
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรุปเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน      
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแรกม Adobe photoshop cs3&Adobe dreamweaver cs3      
อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาเวบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Flash cs3      
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พีวีและการตั้งค่าระบบเครือข่าย      
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสารสนเทสดิจิทัล Greenstone มาประยุกต์