กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวรวิทย์ นพแก้ว
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2562รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาโท2551รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล