กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2545ศิลปศาสตร์บัณฑิตการจัดการทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์)การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)สถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
อนุปริญญา2542อนุปรีญญาคอมพิวเตอร์Computerสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่นๆ"-วัตถุประสงค์จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ (1) ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการเขียนผลงาน ทางวิชาการที่ ถูกต้อง (2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลงานวิชาการได้อย่างมีหลักเกณฑ์ (3) เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับเลื่อนตำแหน่ง ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ (1) บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาด้านการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง (2) บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน -13/06/2562
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"-ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์- 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561-2564- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 1) เกิดกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 2) เกิดกระบวนการสื่อสาร การประสานงาน และสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกัน 3) เกิดการยอมรับแนวนโยบาย และร่วมพัฒนา ผลักดันให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน ควรเพิ่มวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประมาณ 1-2 วัน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1) เกิดกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2) เกิดกระบวนการสื่อสาร การประสานงาน และสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกัน 3) เกิดการยอมรับแนวนโยบาย และร่วมพัฒนา ผลักดันให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการดำเนินงานของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯควรเพิ่มวันในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1-2 วัน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์-ได้รับความรู้และได้ร่วมรับฟังการวิพากษ์การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและเพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชกัฎนครสวรรค์ต่อไป ได้รับถึงกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 2. การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ - 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน”  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้สามารถนำวิทยาการด้านนคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3.เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ trainreport_000255_50.pdf 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน 2. มีทักษะการใช้งานซอฟท์แวร์ฯ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - 
การฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Smart Sign on โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)-1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบอย่างถูกต้อง และเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบอย่างถูกต้อง และเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ - 
"การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและควาามโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื้อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"- การเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ " เป็นโครงการอบรมที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ และเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและกระทำอันเป็นการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และเสริมสร้างค่านิยมซื้อสัตย์สุจริต 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันการกระทำอันเป็นการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมความซื้อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงาน- 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36" (36th WUNCA)-1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบนเครือขา่ยสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) 2.ได้มีการเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเตรียมงานการประชุมเชิงปฏิบัติ"การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" - 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตนเองและองค์กรเพิ่มมากขึ้น 1. การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กร (ภาพขององค์กรในอนาคตที่ฝันไว้) 2. พันธกิจ (เรื่องหลักที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร) 3. คุณค่า/ค่านิยม คือ หลักการ แนวคิด ค่านิยมที่ยึดมั่นในการทำงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ (ความรอบคอบ/การเป็นคนซื่อสัตย์/ความคิดสร้างสรรค์/มุ่งเน้นผลลัพธ์/ความสัมพันธ์ที่ดี ฯลฯ 4. วัตถุประสงค์ (เป้าหมายหลักที่ต้องดำเนินการตามพันธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยคำนึงถึงค่านิยม 5. เป้าหมาย (สิ่งที่อยากทำให้สำเร็จ/ให้เป็นจริงได้ โดยชัดเจน ) เป้าหมายระยะสั้น 1-3 ปี สนับสนุน Vision และ Mission ให้สำเร็จ การพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีมเพื่อองค์กร 1. ค้นหาแรงบันดาลในและตั้งเป้าหมายของตนเองและองค์กร 2. รู้จักสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการทำงาน 3. รู้จักขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยคุณค่าจากภายในตนเอง 4. กำหนดเป้าหมายชีวิตที่สมดุลทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้การทำงานแต่ละส่วนควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น งานแต่ละชิ้นควรมีกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน โดยชัดเจน1. ควรจัดอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนทั้งมหาวิทยาลัย เพิ่มให้เข้าใจถึง การพัฒนาศํักยภาพการทำงานของตนเอง และการทำงานเป็นทีม และจะก่อให้เกิดการทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้มากขึ้น 2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการควรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการอบรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร- 1.ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก มีการเขียนที่มีรูปแบบชัดเจน และถูกต้องตามระเบียบราชการ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรได้มากขึน 2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบันทึกต่อเนื่องและการเกษียนหนังสือ รวมทั้งการเขียนรายงานการประชุม ที่ถูกต้องและทำให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ในทิศทางเดียวกัน ง่ายต่อการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร 3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขีบนภารภาระ Job description เพิ่มเติมและนำมาปรับแก้ไขในภาระงานของตนเองให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น และมีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกันของหน่วยงาน 1. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร นำมาปฏิบัติในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 2. วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้มีความรู้ความสามารถในการบรรยายทำให้เข้าใจในการรับฟังการบรรยาย และมีตัวอย่างที่ชัดเจนสามารถนำมาปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 1. ระยะเวลาการอบรมควรเป็น 3 วัน เพราะการเขียนหนังสือราชการค่อนข้างมี รายละเอียดมาก และจะได้มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติความรู้ความเข้าในการอบรมด้วย 
การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์-ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง 1.ประกันคุณภาพคืออะไร 2.ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพ 3.การให้บริการของบุคลากรมีผลต่อการประกันคุณภาพอย่างไร และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 1. มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย 2. มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมในการให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้รับบริการมากขึ้น 3. สามารถสร้างความพึงพอใจที่ดีกับผู้รับบริการ เช่น การให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
การทบทวนแผนกลยุทธศาสตร์กับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560-2564-ได้ทราบถึงความสำคัญเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือบริบทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อที่จะสามารถนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาปรับใช้ในการทำงานเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนของหน่วยงาน เช่น การทบทวนเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ควรให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และรอบรู้ สามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน จึงอยากให้จัดอบรมในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
การอบรมระบบบริหารงานบุคลากรการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรบางระบบยังไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และบางระบบบุคลากรไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้เองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบบริหารงานบุคลากรในส่วนที่สามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลของตนเองได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบบริหารงานบุคลากรเพิ่มมากขึ้น- 
อบรมการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting-ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting ภายในหน่วยงาน 1. ถ้ามีการนำมาใช้ภายในหน่วยงานก็จะสามารถประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกแพลตฟอร์ม 2. ช่วยลดปริมาณากระดาษในการจัดทำเอกสารการประชุมได้มาก - 
การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-1. ได้ทราบถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย 2. สามารถกำกับติดตามผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และสามารถนำมาประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในปีต่อไปได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มมากขึ้น1. ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรม อย่างน้อย 2 วัน  
การสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส-1. ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตในหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น การรับสินบนหรือการรับของขวัญ การนำวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปใช้งานส่วนตัว 2. ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต 3. การสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 1. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎระเบียบภายในหน่วยงาน 2. สามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้มาติดต่องาน 3. สามารถปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น งานด้านการเงิน1. ควรจัดให้มีการอบรมสำหรับผู้บริหาร และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น มีความรู้เพิ่มมากขึ่นเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) และทราบถึงกระบวนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงาน- 
การประชุมเขิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560"- 1. ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนโครงภายในหน่วยงาน เพิ่มมากขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงของหน่วยงานว่ามีด้านใดบ้าง และควรดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 1. มีความรู้ความเข้าเกี่ยวใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการภายในหน่วยงาน โดยมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจน 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงของหน่วยงานและ ร่วมกันดำเนินการเพื่อลด/ควยคุม ความเสี่ยงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่อไป - 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการประกันคุณภาพและประเมินรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานเป็น ISO 9001:2015- มีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 9001:2008 เป็นระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 1. มีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 9001:2008 เป็นระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 2. มีการเตรียมควมพร้อมในการเข้ารับการตรวจติดตาม และประเมินผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008- 
อบรมแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานงบประมาณ ประจำปี 2560-ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานงบประมาณ ประจำปี 2560 ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบบริหารงานงบประมาณควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมระบบบริหารงานงบประมาณ เพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดควาามผิดพลาดน้อยที่สุด 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี-มีประโยชน์สำหรับการจัดทำผลงานด้านวิจัย และได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยในหลายๆ ด้าน trainreport_000255_34.pdf มีความรู้เพิ่มเติมในการดำเนินงานการจัดทำผลงานวิจัย-30/08/2559
การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและการจัดทำ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์-ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนแผน และปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย- 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งปัญหาอุสรรคที่พบในโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คือ การเขียนวิเคราะห์ค่างานตามตำแหน่งยังไม่ค่อยเข้าใจ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและสามารถเขียนวิเคราะห์ค่างาน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ค่างานของตนเอง เพื่อรายงานความก้าวหน้าในอาชีพของตำแหน่งตนเอง 1.มหาวิทยาลัยควรมีกรอบอัตรากำลังในเรื่องการปรับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนจากตำแหน่งปฏิบัติการเป็นตำแหน่งชำนาญการ แจ้งให้ทุกหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยฯไ้ด้รับทราบ 2. ควรมีตัวอย่างการจัดทำเล่มรายงานการขอเปลี่ยนตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับบุคลากรที่สนใจจะปรับตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
การศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุดการศึกษาดูงานในบางกลุ่มงานไม่ตรงกับภาระงานของกลุ่มงานที่ปฏิบัติได้เห็นรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้การทำงานที่มีระบบงานที่ชัดเจน trainreport_000255_31.pdf ได้เห็นรูปแบบการจัดงาน Books & IT Fair ที่มีการนำเสนอกิจกรรมหลากหลาย เช่น ร้านหนังสือ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากควรนำรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ได้ไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อเป็นจุดเด่นให้การชักชวนให้มีจำนวนผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้น09/02/2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคฺ มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและทบทวนตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน trainreport_000255_30.pdf ได้รับความรู้และประโยชน์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนรู้และพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามพันธกิจของหน่วย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือทบทวนตัวบ่งชี้เดิมว่าสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยหรือไม่ โดยน่าจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ 26/01/2559
เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) (Excel)หลักสูตรการอบรม มีเมนูการใช้งานที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้หาเมนูในการทำงานเกี่ยวกับ Microsoft Office (Excel) 2013 ค่อนข้างยาก ได้ความรู้จากการเข้าอบรม และสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้าอบรมเพิ่มเติม 1. ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย แล้วโปรแกรมที่อบรมมีเมนูเกี่ยวกับการใช้งานค่อนข้างเยอะมาก ทำให้จำได้ไม่หมด และควรนำมาใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการอบรม01/12/2558
โครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และเป็นการช่วยทำให้หน่วยงานราชการมีงานวิจัยที่จะนำมาใช้การเพิ่มประสิทธิภาพทำงานให้สูงขึ้นในอีกทางหนึ่งด้วย trainreport_000255_28.pdf ผู้เข้าอบรมโครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สามารถเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงา วิจัยในการเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับตำแหน่งชำนาญพิเศษได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมควรมีการติดตามการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยของผู้เข้าอบรม16/11/2558
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ "หัวข้อ รู้จักก่อนใช้ e-market และ e-bidding"-มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน trainreport_000255_27.pdf มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม และเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่ต้องทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านระบบ (e-GP) ระยะที่ 3 จัดทำให้เป็นไปในรูปแบบแนวกัน1. การจัดอบรมมีประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่ต้องใช้ระบ (e-GP) ระยะที่ 3 เป็นอย่างมาก 2. ควรมีการจัดอบรมให้กับหน่วยงานราชการเพิ่มเติม 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559"-ได้รับความรู้จากการประชุมเชิงปฏฺิบัติการ "การทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559" โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ทำให้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของปี 2558 และจัดทำแผนดำเนินงานของปี 2559 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน trainreport_000255_26.pdf ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของปี 2558 ว่ามีการดำเนินที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหรือไม่ และควรปรับปรุงในเรื่องใด เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานของปี 2559 ต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ- 
การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ขาดความร่วมมือจากการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยมากการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดทำแผนฯ ซึ่งต้องมีการทบทวนร่วมกันเพื่อแสดงความ คิดเห็นและการวิเคราะห์ SWOT ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 1. ได้รับความรู้ และกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น และได้มีการทบทวน SWOT เพื่อเป็นแนวทางการในพัฒนาการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 2. วิทยากรที่มาให้ความรู้อธิบายให้เห็นถึงกระบวนการจัดทำแผน การติดตามและประเมินผลได้ชัดเจนผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการตามกำหนด วัน และเวลาจนจบโครงการ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ 
การตรวจ Certify Body (เพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008)-มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนของแต่ละกลุ่มงาน สามารถก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 - 
ป้องกันโรคจากการทำงาน ออฟฟิศ ซินโดรม (office syndrome) -- มีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ - สามารถปฏิบัติตนในการทำงานอย่างถูกสุขลักษณะมากขึ้น เพื่อลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะทำงาน - มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อการทำงานให้มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ trainreport_000255_22.pdf -มีสุขภาพที่ดี สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข -มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้เหมาะสมในที่ทำงานเพื่อกัน การเจ็บป่วย -อยากให้จัดกิจกรรมเป็นประจำปีงบประมาณต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองให้การทำงานต่อไป08/12/2557
การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 (Pre Assesment Program)ค่าตัวชี้วัดของ KPI บางภาระงานอาจจะยังไม่ชัดเจนมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น มีกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอน และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานแต่ละโครงการ โดยมีค่าตัวชี้วัด (KPI) เป็นตัวกำหนดภาระงาน  
การประชุมเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008-ตัวชี้วัดของแต่ละภาระงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -ขั้นตอนการตรวจติดตามมีแบบฟอร์มที่ซับซ้อน ทำให้ไม่เข้าใจในการดำเนินการตรวจติดตามเท่าที่ควร - ระยะเวลาในการประชุมมีเวลาจำกัดเกินไป   trainreport_000255_21.pdf ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการตรวจติดตามในเบื้องต้น และ- ควรมีการประชุมคณะผู้ตรวจติดตามเพื่อให้มีขั้นตอนและกระบวนการตรวจติดตามที่มีประสิทธิภาพ ก่อนตรวจประเมินจริง - ควรมีการปรับแก้ไขในส่วนของตัวชี้วัด (KPI) ที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับการประกันคูณภาพการศึกษา ทำให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีกระบวนการเป็นขั้นตอนชัดเจน และสามารถตอบคำถามสำหรับคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกให้ทราบได้ถึงขั้นตอนการจัดทำแผนของหน่วยงาน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก trainreport_000255_20.pdf ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของสำนักวิทยบริการฯ และมีกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงควรมีการจัดทำแผนทุกแผนของหน่วยงาน โดยความร่วมมือทั้งผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน (ตั้งเป็นโครงการประชุม/อบรม)08/12/2557
การฝึกอบรมโครงการวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008ขั้นตอนการจัดทำงานเกี่ยวกับเอกสารในบางตำแหน่งงาน ไม่ค่อยชัดเจนการนำกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนชัดเจน สะดวก ง่ายต่อการค้นหา ช่วยให้การทำงานมีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เป็นระบบที่มีคุณภาพ ถ้าสามารถขอรับรองมาตรฐาน ISO ได้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเอกสาร ให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ควรได้รับความร่วมมือทั้งระดับผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมโครงการวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตลอดที่มีการจัดอบรม เพื่อให้หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้15/09/2557
โครงการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับงาน KM ทำให้มีระบบการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน และสะดวกต่อการค้นหาเพื่อใช้ง่าย มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่้ยวกับการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความรู้ทางด้าน KM 22/08/2557
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเพิ่้มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำแนวทางไปใช้เพื่อจัดทำแผนในปีต่อไป trainreport_000255_17.pdf ได้รู้ถึงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้ในหน่วยงาน 25/08/2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ ได้รับความรู้จากการอบรม เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น - การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ - การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานและการประชุม - การเบิกเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ และมีการร่วมตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ วิทยากรโดย นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดนครสวรรค์ ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณกวิตา เค้าศรีวงษ์ และคุณสมัย ประสาทเขตการ นักวิชาการการเงินและบัญชี มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม trainreport_000255_16.pdf ได้รับทราบถึงระเบียบในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประโยชน์ในการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงอยากให้มีการจัดอบรมในลักษณะนี้อีก โดยเพิ่มเวลาในการจัดอบรมให้มากขึ้นกว่านี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความเข้าใจในการดำเนินการเบิกจ่าย25/08/2557
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการศึกษาดูงาน โดยภาพรวมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรองมาแล้ว และได้มีการทำกิจกรรมระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรร่วมกัน trainreport_000255_15.pdf ได้รับประโยชน์ และทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมกันด้วยกัน  25/08/2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประชาพิจารณ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557" ภาคเหนือตอนล่าง "การประชาพิจารณ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557" ภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร • นำเสนอตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดย รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง • ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ระดับหลักสูตร, ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน) trainreport_000255_14.pdf การนำเสนอตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ระดับหลักสูตร, ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน) 25/08/2557
โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้รับฟังการบรรยาย "การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่" โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประกันคุณภาพการศึกษา - มีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี trainreport_000255_13.pdf ได้รับทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สกอ. และแนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพการศึกษา 25/08/2557
Entering into the ASEAN Community การอบรมโครงการ Entering into the ASEAN Community จัดว่าเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซ็ยน เพื่อใช้ในการสื่อสารต่อประเทศเพื่อบ้าน trainreport_000255_12.pdf ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพิ่มขึ้น  25/08/2557
โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง ครั้งที่ 4 ได้ทีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีประเด็นความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านอัตลักษณ์ของห้องสมุด 2. ด้านการจัดทำฐานข้อมูล 3. ด้านตัวบ่งชี้เฉพาะ 4. ด้านการวิจัยการประกันคุณภาพ trainreport_000255_11.pdf มีการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ทั้งระดับผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 25/08/2557
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria For Excellence) สู่มาตรฐานสากล   trainreport_000255_10.pdf    
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา NSRU-MIS การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา NSRU-MIS เป็นระบบสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถเผยแพร่ให้รับทราบได้ มีระบบการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นระบบชัดเจน   
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้เพื่อทบทวนและดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ความจำเป็นของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยง และมีการป้องกันที่ดี trainreport_000255_8.pdf ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามแบบฟอร์มเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557-2561   trainreport_000255_7.pdf    
โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรม 5ส เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรม 5ส เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และควรนำมาใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร การจัดโต๊ะทำงาน เพื่อให้ดูเป็นระบบ และสะดวกต่อการใช้งาน trainreport_000255_3.pdf ได้รับการฟังข้อเสนอแนะ และแนวในทางการจัด 5ส ที่มีประโยชน์ ถ้ามีการนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง 25/08/2557
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนาสำหรับบุคลากรประจำปี 2556"      
การพัฒนาศักยภาพองค์กร และการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008      
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา NSRU-MIS      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ      
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2554 "หลักสูตรเทคนิคการทำงานด้วย Microsoft Office 2010 อย่างมืออาชีพ"