กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกันยา อนุกูลธนากร
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2558วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพBiological Scienceจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Zoologyจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล