กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางดวงพร สีระวัตร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2553วิทยาศาสตร์บัณฑิตวท.บ(วิยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things "       
การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015       
การทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล       
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564"       
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ       
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Transform the way of teaching – Educator”       
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Transform the way of teaching – Educator”       
อบรม "การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน"       
อบรม "VR App Development for Education and Learining"      
โครงการอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)      
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS) : ระบบบุคลากร      
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS) : ระบบวิจัยและบริการวิชาการ      
อบรมการสร้าง Infographic สำหรับงานระบบสารสนเทศ      
อบรมการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)      
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
กิจกรรมการศึกษาดูงาน 2560      
การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการความรู้"       
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการประกันคุณภาพ และประเมินรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008      
หลักสูตรการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งาน      
อบรมหลักสูตร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographics      
หลักสูตร การออกปบบสติกเกอร์ Line      
อบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) "       
โครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มิอปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
การสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning ด้วย Adobe Captivate      
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS เพื่อเสนอขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ2560      
ประชุมพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน      
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งาน eDLTV เพื่อใช้ในการเรียนการสอน”       
Google Apps for Education หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์แนวใหม่      
โครงการอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ      
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      
ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008      
โครงการป้องกันโรคจากการทำงาน "Office Syndrome"      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบงบประมาณ)      
ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ ไมโครซอฟท์      
เตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008      
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้วย Google Apps for Education       
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 2013       
กิจกรรมวิทยบริการสัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS) ระบบหลักสูตร       
การประชุม/สัมมนา โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จำนวน ๘ แห่ง ครั้งที่ ๔       
โครงการ การพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๗      
AngularJS: Rapid Web Application Development      
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นการบริหารงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาระยะที่ 2       
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5"      
โครงการพัฒนาทักาะการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2556      
การทดสอบซอฟต์แวร์ "QuickTest Professional for Beginer"      
Semantic Web Technology      
โครงการพัฒนาทักาะการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2555      
การสัมมนา "Cloud Computing กับการบริหารจัดการทรัพยากร ICT ในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ"