รายการข่าว
MIS
     
 หัวข้อข่าว MIS
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้จัดโครงการวิทยบริการสัญจร เข้าพบบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
เปิดช่องทางให้คณะ/สถาบัน/สำนักนำข้อมูลบุคลากรไปแสดงในหน้าเว็บ
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ NSRU MIS และการให้ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานเพิ่มเติม
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบเชิงลึก ระบบ NSRU-MIS
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเพื่อถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับระบบ NSRU MIS
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา"
หน้าแรก