ภาพกิจกรรม MIS

ประชุมหารือระบบ NSRU-MIS ระยะที่ 3
วันที่ 22/8/2559 14:54:34

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 13/11/2558 18:17:32

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ 26/10/2558 23:45:32

การประชุมเตรียมความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 26/10/2558 23:38:51

ประชุมกลุ่มกับกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับข้อมูลนำเข้า MIS ระบบบุคลากร
วันที่ 15/10/2558 17:06:17

ประชุมกลุ่มย่อยประชุม work shop ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร NSRU MIS ระบบวิจัย
วันที่ 15/10/2558 11:55:41

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU-MIS)
วันที่ 8/10/2558 16:36:21

การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 8/10/2558 16:04:03

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS) ระบบหลักสูตร
วันที่ 16/9/2557 11:23:22

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นการบริหารงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาระยะที่ 2
วันที่ 6/1/2557 9:24:56

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบและนักพัฒนาระบบ MIS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2
วันที่ 26/11/2556 16:16:52

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU MIS) และการให้ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานเพิ่มเติม
วันที่ 26/11/2556 16:01:20

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบเชิงลึก ระบบ NSRU-MIS
วันที่ 5/11/2556 11:42:41

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบและนักพัฒนาระบบ MIS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 4/11/2556 16:47:24

อบรมเพื่อถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ NSRU MIS โดย วิทยากร จาก มช
วันที่ 4/11/2556 16:24:13

การประชุม ระบบงานประกันคุณภาพระหว่าง ทีม มช. กับโปรแกรมเมอร์ nsru และทีมงานจากสำนักงานมาตรฐาน
วันที่ 4/11/2556 16:10:55

การประชุม ระบบงานประกันคุณภาพระหว่าง ทีม มช. กับโปรแกรมเมอร์ nsru และทีมงานจากสำนักงานมาตรฐาน
วันที่ 4/11/2556 16:07:19

ประชุมเกี่ยวกับระบบ MIS ระหว่าง กับ รองฯ ประยุทธ กับทีม มช.
วันที่ 4/11/2556 16:00:20

การประชุม ระบบงานประกันคุณภาพระหว่าง ทีม มช. กับโปรแกรมเมอร์ nsru
วันที่ 4/11/2556 15:49:11

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
วันที่ 27/10/2555 17:17:35