รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ อุทัยธานี และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทหนังสือทั้งเล่มระดับชาติผู้แต่งหลักนางสาวบัณฑิตา อินสมบัติ
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]