รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000167
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การออกแบบและพัฒนาถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัส
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Design and Development of Solid State Rotating Bioreactor by Automatic Control for Industrial of Red Fermented Rice Production from Monascus sp.
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :ถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน (Solid state rotating bioreactor), ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic control), ข้าวแดง (Red fermented rice), เชื้อราโมแนสคัส (Monascus sp.)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :400000
งบประมาณทั้งโครงการ :400,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ธันวาคม 2557
วันสิ้นสุดโครงการ :30 พฤศจิกายน 2558
ประเภทของโครงการ :การพัฒนาทดลอง
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรศาสตร์
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : ไม่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยเชื้อราโมแนสคัส (Monascus sp.) ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีสารสำคัญที่มีคุณค่าทางโภชนาการและทางเภสัชซึ่งเป็นประโยชน์หลากหลายชนิด ได้แก่ เอนไซม์, สารปฏิชีวนะ, วิตามินบี 2, โคเอนไซม์ Q10 (บุษบา, 2542), สารต้านอนุมูลอิสระ (Chayawat และคณะ, 2009; จิราวรรณ, 2551; 2554) และสาร ลดคอเลสเตอรอล (Chayawat, 2009; Chayawat และคณะ, 2009; จิราวรรณ, 2554) เป็นต้น สำหรับกระบวนการผลิตข้าวแดงเพื่อผลิตสารสำคัญเหล่านี้มีวิธีการที่ไม่ซับซ้อน นั่นคือการเพาะเลี้ยงเชื้อราโมแนสคัส ให้เจริญบนข้าวนึ่ง โดยเฉพาะปลายข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีราคาถูก ในสภาวะการบ่มที่มีอากาศ ณ อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เป็นระยะเวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวแดงในประเทศไทยปัจจุบันนี้ยังคงเป็นการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการหมักแบบอาหารแข็งในขวดทดลองและในถังหมักแบบกวนขนาดเล็ก โดยการผลิตด้วยถังหมักนั้นปัญหาหลักที่พบคือ ปัญหาความร้อนสะสมในวัสดุหมัก ที่มีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 45 องศาเซลเซียส รวมทั้งปัญหาด้านความชื้น และการระบายอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญและการผลิตผลิตภัณฑ์ของเชื้อรา ดังนั้นระบบการควบคุมในถังหมักที่ถือเป็นสิ่งสำคัญ คือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อรา เพื่อรักษาสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยจะทำการกวนข้าวที่อยู่ด้านล่างของถังหมักเพื่อระบายความร้อนและต้องควบคุมความชื้นโดยการฉีดไอน้ำ เพื่อรักษาสภาวะให้เหมาะสม ปัจจุบันถังหมักจะมีขนาดเล็ก ราคาแพง และใช้การกวนข้าวด้วยมือ ซึ่งจะต้องเปิดถังหมักในขณะกวน จึงทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้ง่าย ผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายและไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวมา การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเรื่องการออกแบบและพัฒนาถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่ไม่ต้องเปิดฝาถังหมักในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อกระบวนการผลิต ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและเภสัชกรรมได้ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ โดยเฉพาะข้าว สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ :1 เพื่อการออกแบบและพัฒนาถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับ อุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัส 2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้น ด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อราโมแนสคัส ในการผลิตข้าวแดง 3 เพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนของการผลิตข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัสด้วยถังหมักที่สร้างขึ้น
ขอบเขตของโครงการ :การสร้างถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน สำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัสเพื่อสร้างสารสำคัญที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ รวมทั้งเภสัชกรรม โดยถังหมักทำจากสแตนเลสหนา 3 มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางถังหมัก 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สามารถหมักข้าวแดงได้อย่างน้อย 50 กิโลกรัมต่อครั้ง และสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :-
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :-
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :1068 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายธีรพจน์ แนบเนียน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย70
นางสาวจิราวรรณ ฉายาวัฒน์ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด