รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ได้จัดโครงการวิทยบริการสัญจร เข้าพบบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2557 
จาก : กุลดา


รายละเอียด :
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทภาระกิจของสำนักฯ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ทราบ และ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน -ตุลาคม 2557
      
หน้าแรก  | รายการข่าว