รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ NSRU MIS และการให้ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานเพิ่มเติม
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2556 
จาก :


รายละเอียด :
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU MIS) และการให้ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานเพิ่มเติมซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบเชิงลึกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร 15) ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.
      
หน้าแรก  | รายการข่าว