รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบเชิงลึก ระบบ NSRU-MIS
วันที่ : 18 ตุลาคม 2556 
จาก :


รายละเอียด :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบเชิงลึก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการประกันคุณภาพ (NSRU-MIS) ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1 ระบบบุคลากร
2.ระบบงานนักศึกษา
3.ระบบงานวิจัย
4.ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
5.ระบบอาคารสถานที่
6.ระบบหลักสูตร

ในวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร 15) ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.
      
หน้าแรก  | รายการข่าว