รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเพื่อถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับระบบ NSRU MIS
วันที่ : 24 กันยายน 2556 
จาก :


รายละเอียด :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมเพื่อถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (NSRU MIS) โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง training 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร 15) ในเวลา 9.00-16.00 น.
      
หน้าแรก  | รายการข่าว