รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
วันที่ : 10 ตุลาคม 2555 
จาก : ผู้ดูแลระบบ


รายละเอียด :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความร้อมในการทำงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษา (NSRU QA) จึงขอเชิญบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแจ้งลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม โดยแจ้งลงทะเบียนได้ที่ www.mis.nsru.ac.th/applicant ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2555
      
หน้าแรก  | รายการข่าว