สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ
[ สารสนเทศบุคลากร ]
 
                       
ตำแหน่งทางวิชาการจำนวนอาจารย์ประจำ(คน)คิดเป็นสัดส่วน(%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 155 38
รองศาสตราจารย์ 15 3
อาจารย์ 218 54
อาจารย์สาธิตปฏิบัติการ 3 0
อาจารย์อัตราจ้าง 11 2
รวม 402