จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
กลับหน้าสารสนเทศบุคลากร
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
               
ตำแหน่งทางวิชาการจำนวนบุคลากร(คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์155 แสดง
รองศาสตราจารย์15 แสดง
อาจารย์218 แสดง
รวม388