จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร
กลับหน้าสารสนเทศบุคลากร
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร
               
ประเภทบุคลากรจำนวนบุคลากร(คน) 
ข้าราชการ85 แสดง
พนักงานมหาวิทยาลัย523 แสดง
พนักงานราชการ25 แสดง
ลูกจ้างชั่วคราว125 แสดง
ลูกจ้างประจำ10 แสดง
รวม768