จำนวนบุคลากร จำแนกตามเพศ
กลับหน้าสารสนเทศบุคลากร
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
       
หน่วยงานจำนวนบุคลากรชายจำนวนบุคลากรหญิง
คณะครุศาสตร์3684
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม4032
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4972
คณะวิทยาการจัดการ1347
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4276
สถาบันวิจัยและพัฒนา16
สำนักงานอธิการบดี96113
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1125
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม23
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน614
รวม296472