จำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับการศึกษา
กลับหน้าสารสนเทศบุคลากร
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
                       
ระดับการศึกษาจำนวนบุคลากร(คน) 
ประถมศึกษา38 แสดง
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)51 แสดง
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)43 แสดง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค1 แสดง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง17 แสดง
ปริญญาตรี237 แสดง
ปริญญาโท277 แสดง
ปริญญาเอก104 แสดง
รวม768