จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
กลับหน้าสารสนเทศบุคลากร
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
 
       
สังกัดจำนวนบุคลากร 
คณะครุศาสตร์120 แสดง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม72 แสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์121 แสดง
คณะวิทยาการจัดการ60 แสดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี118 แสดง
สถาบันวิจัยและพัฒนา7 แสดง
สำนักงานอธิการบดี209 แสดง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ36 แสดง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม5 แสดง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน20 แสดง
รวม768