กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางปารวี เรืองจุติโพธิ์พาน
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2553อักษรศาสตรบัณฑิตเอเซียศึกษา3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น คิด วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน และได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ให้นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการ" การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง และฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรกรภายใน และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับเลื่อนตำแหน่ง