กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววรางคณา ก้อมน้อย
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์อัตราจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการสอนคณิตศาสตร์Mathematicsมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThailand
ปริญญาตรี2545ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) Educationมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล