กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายกษิดิศ ประมวลกมล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2559การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจบัณฑิต3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2562      
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2562      
การพัฒนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแลฐานข้อมูลออนไลน์ (Q2)      
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแลฐานข้อมูลออนไลน์ (Q1)      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Application Alist, Opac, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ (Q4)      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37      
บริการวิชาการแก่ชุมชน ร.ร. บ้านไร่ประชาสรรค์      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Application Alist, Opac, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ (วิทยาลัยเกษตร นว.)      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Application Alist, Opac, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ (Q2)      
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 8 ฐาน ของบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น จำกัด      
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์      
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (36th WUNCA)      
การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Application Alist, Opac, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ (Q1)      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร"      
การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
การออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software) : โปรแกรม DSpace      
อบรมเชิงปฏิบัติการ "มี WebSite ด้วย Wordpress ง่ายเพียง 6 ชั่วโมง"      
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 "หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม OpenBiblio"      
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis)