กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายกษิดิศ ประมวลกมล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2559การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจบัณฑิต3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา 4000113 (ดร.ถิรภัทร มีสำราญ)      
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562      
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา 4000113 (ดร.ชยันต์ นันทวงศ์)      
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา 4000113 (ดร.ชยันต์ นันทวงศ์)      
งาน 97 ปี มรนว.      
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา 4000113 (ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม)      
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา 4000113 (รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม)      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแลฐานข้อมูลออนไลน์ (Q4)      
ARITC สัญจร 2562 (คณะวิทยาการจัดการ)      
ARITC สัญจร 2562 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)      
บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (คณะครุศาสตร์)      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการ"      
บรรยายให้ความรู้เรื่องงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (นักศึกษาวิทยาลัยเกษตร นว.)      
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2562      
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2562      
การพัฒนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ (Q2)      
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแลฐานข้อมูลออนไลน์ (Q1)      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Application Alist, Opac, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ (Q4)      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37      
บริการวิชาการแก่ชุมชน ร.ร. บ้านไร่ประชาสรรค์      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Application Alist, Opac, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ (วิทยาลัยเกษตร นว.)      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Application Alist, Opac, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ (Q2)      
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 8 ฐาน ของบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น จำกัด      
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์      
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (36th WUNCA)      
การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Application Alist, Opac, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ (Q1)      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร"      
การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
การออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software) : โปรแกรม DSpace      
อบรมเชิงปฏิบัติการ "มี WebSite ด้วย Wordpress ง่ายเพียง 6 ชั่วโมง"      
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 "หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม OpenBiblio"      
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)