กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวัชรศักดิ์ มาเกิด
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2555วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2550วท.บ.(ชีววิทยา)วิทยาศาสตรบัณฑิตชีววิทยามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล