กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวีรวัฒน์ ไทยขำ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2565ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการสอน3D Animation/Digital Effectsมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2557การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ประกาศนียบัตรบัณฑิต2551ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2550วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
Roles of Higher Education Institutions and Private Sector in STEM Education in Thailand by OHEC and NSTDA       
การอบรมและพัฒนาทูตสะเต็มประจำปี 2559 โดย สสวท. ร่วมกับ British Council       
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย สสวท.       
การสอนคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสะเต็มศึกษา ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 22 (วทร.22) โดย สสวท และสวคท