กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2548บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)การบัญชีการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตThailand
ปริญญาโท2552บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)การตลาดPublic RelationsมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล